Gemeenteraad 09-11-2000

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Home Up                        22-10-2001  

 Deze zitting van de gemeenteraad ging door op
 
9 november 2000 met aanvang om 19.00 uur
in de bovenzaal van het gemeentehuis.

Voor meer informatie over de agendapunten kan u steeds terecht bij de CVP-gemeenteraadsleden:

MARTIN ACKE  Leegstraat 156A  9060 Zelzate  09-345 53 36
RONNIE COLPAERT  Roggestraat 4  9060 Zelzate  09-345 73 48
of stuur een berichtje naar
martin@acke.info

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

  1. Mededelingen

  2. Ontslag OCMW-raadslid  -  verkiezing nieuw OCMW-raadslid

Freddy De Vilder komt in de plaats van Paul Tollenaere in de OCMW-Raad. Paul Tollenaere wordt vanaf januari schepen en mag dit niet combineren met het OCMW-voorzitterschap. De Vilder zal later door de OCMW-raad worden aangeduid als nieuwe OCMW-voorzitter.

  3. Vergoeding reiskosten  - aanpassing

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen van gemeentepersoneel (en mandatarissen) met eigen wagen wordt opgetrokken naar 10 fr/km.

  4. Sportpromotieplan 2001financieel verslag 1999  

In 1999 werd slechts de helft van het voorziene budget voor sportpromotie opgebruikt. Om de zware verliezen van het zwembad enigszins te milderen wordt in 2001 terug vooral promotie gemaakt voor het zwemmen.  Op zich geen slechte zaak, maar veel  andere sporten blijven hierdoor in de kou staan.

  5. Provinciaal Buitengewoon Lager Onderwijs - huurovereenkomst in verband met schoolcomplex  

De provincie nam het Buitengewoon Lager Onderwijs over van de gemeente.  De gemeentelijke gebouwen worden verhuurd aan de provincie. Er was bijsturing nodig aan de overeenkomst.

  6. Kerkfabriek Sint~Antonius van Padua - begroting 2001

  7. Kerkfabriek Sint-Laurentius - begrotingswijziging 2000

  8. Kerkfabriek Sint-Laurentius - begroting 2001

  9. VZW Kiepietiezie - goedkeuring statuten / toetreding  

De uitbating van het jeugdhuis in de Kortestraat verliep de voorbije maanden niet van een leien dakje.  Zo waren er problemen inzake het krijgen van drankvergunning, lawaaihinder voor de buren, enz... Het gemeentebestuur is bereid het jeugdhuis te steunen door het een lokaal en een deeltijds personeelslid ter beschikking te stellen. Voor de rest moeten de jongeren het zelf bedruipen. De CVP pleitte ervoor  toch ook een werkingsbudget voorzien. Hier wil de meerderheid nog niet op in gaan. Pas later wordt de noodzaak geëvalueerd. 

Omvorming tot een vzw geeft weliswaar een grotere autonomie voor de jongeren maar onze vrees is dat dit enkel een aantal organisatorische problemen zal oplossen. vertrouwen en keurde de statuten goed. De CVP beschouwt de huidige oplossing als zeer tijdelijk en blijft ijveren voor een echt jeugdontmoetingscentrum dat dient te worden geďntegreerd in een toekomstig cultuurcentrum.

10. VZW Kiepietiezie - contract in verband met terbeschikkingstelling gemeentelijk jeugdcentrum

Het gemeentebestuurdoor sloot vorig jaar een huurovereenkomst met de eigenaar van het jeugdontmoetingscentrum.  Een contract tussen gemeentebestuur en vzw Kiepietiezie bepaalt de voorwaarden waaronder dit lokaal ter beschikking wordt gesteld aan de leiding van de nieuwe vzw.

11. Aankoop tweedehands materiaal (stoelen, dansvloer)

12. Renovatiewerken Eurohal - lot vloer- en tegelwerken - kwijtschelding boete  

Wegens overschrijding van de leveringstermijn voor de vloer- en tegelwerken voor het zwembad is de in gebreke gebleven aannemer NV Goossens contractueel een boete verschuldigd van 310.000 BEF.  Het schepencollege stelt de gemeenteraad voor deze boete kwijt te schelden "gezien het vakkundig werk, de goede opvolging en service naverkoop en het groot volume reservetegels dat extra werd geleverd (205.000 BEF)". De CVP-fractie vindt dat vermelde kwaliteiten van elke aannemer moeten worden verwacht. Het lot reservetegels vormt anderzijds wel een zinvolle compensatie. Rekening houdend met de slechte gemeentelijke financiën kon de CVP enkel akkoord gaan met een compromis in de vorm van een verlaagde boete van 105.000 BEF.  Toch besliste de SP-VLD-meerderheid de boete kwijt te schelden.

13. Gedeeltelijke herziening BPA Wittouck-uitbreiding  

Goedkeuring bestemmingswijziging van de omgeving van de watertoren van "openbaar nut" naar "woonfunctie".  Deze herziening van het BPA is nodig om de watertoren te kunnen inrichten met appartementen.

14. Uitspraak over behoud van algemene en bijzondere plannen van aanleg in het plannenregister - aanvullend besluit

15. Aanleg wegenis en riolering Wachtebekestraat t.h.v. nummmer 165 principebeslissing goedkeuring bestek  

De gemeenteraad keurde unaniem de aanleg van riolering en wegdek goed in de dreef tussen de Rijkswachtlaan en de vroegere zaak van Verburgh (benzinestation).  Kostprijs: 1 miljoen.

16. School Debbautshoek - renovatie platte daken - goedkeuring bestek

17. Wegen- en rioleringswerken Lappersfort:

* voorlopige goedkeuring onteigeningsplan
* voorlopige vaststelling rooilijnplan
* aktes kosteloze grondafstand - opdracht aan het Eerste Comité tot Aankoop van onroerende Goederen  

In het gedeelte van het Lappersfort dat uitgeeft in de Groenstraat zal riolering worden aangelegd en het wegdek worden gerenoveerd. Een aantal inwoners doet gratis afstand van grond om deze werken mogelijk te maken. Aanvang is voorzien voor april 2001.  CVP-fracieleider Martin Acke vroeg ook werk te maken van het Lappersfort aan de kant van de Westkade.  Dit zal eveneens worden aangepakt.  Hij vroeg tevens het OCMW aan te porren om een aantal verkrotte eigendommen op die plaats zo snel mogelijk te renoveren.  Hierop kwam dan wel een ontwijkend antwoord.

18. Wegen- en rioleringswerken Notelaarstraat

* voorlopige goedkeuring onteigeningsplan
* voorlopige vaststelling rooilijnplan  
* aktes kosteloze grondafstand - opdracht aan het Eerste Comité tot Aankoop van onroerende Goederen  

De Notelaarstraat is momenteel volledig privé-eigendom. De talrijke eigenaars zullen worden verzocht gratis afstand van grond te doen om aanleg van riolering en renovatie van het wegdek mogelijk te maken. Aangezien de eigendomssituatie zeer onoverzichtelijk en onduidelijk is zouden de nodige verwervingen van grond wel eens lang kunnen aanslepen. Een serieuze voorspelling van de aanvang van de werken is dan ook moeilijk..

19. Hoogdringende levering materialen voor installatie nieuwe cv-ketel brandweerkazerne - aktename collegebesluit d.d. 4 juli 2000

20. Hoogdringende wegdekherstelling Wachtebekestraat – aktename collegebesluit d.d. 5 september 2000  

Het gaat hem hier over de zware verzakking op het kruispunt Wachtebekestraat - Rijkswachtlaan - Chalmetlaan.

21. Hoogdringend meerwerk - afvoeren afgefreesd materiaal – aktename collegebesluit d.d. 26 september 2000  

Beslissing tot aankoop van een aantal opties (tankverwarming, schuiminstallatie, persluchtaftakking,...) op een tankwagen van 8.000 liter voor de brandweer.

22. Plaatselijk herstel van wegverhardingen in KWS – goedkeuring meerwerken

23. Gemeentelijk onderwijs - participatieraad - samenstelling
        (geleding ouders en leerkrachten, gecoöpteerde leden)

24. Gemeentelijk onderwijs - nieuw schoolreglement

25. Gemeentelijk onderwijs - verlofregeling

26. Gemeentelijk onderwijs - administratieve hulp – openstelling betrekking

27. Aankoop brandweermateriaal met staatsbijdrage - opties ten laste van de gemeente

28. Begrotingswijziging 2000         het schepencollege heeft zijn huiswerk slecht gedaan... dit punt wordt daarom verschoven naar de volgende zitting van de gemeenteraad op 28 november

29. PV kasnazicht 3de kwartaal

30. Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij - goedkeuring voorstel tot fusie met CVBA De Goede Werkmanswoning

De gemeenteraad keurde de fusieplannen goed tussen beide maatschappijen.  Door deze fusie (in feite is het een opslorping van de kleine Zelzaatse door een grote Gentse socialistische maatschappij) wordt het voor de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (de maatschappij waarvan John Schenkels directeur is) in de toekomst mogelijk om ook sociale woningen te verhuren.  De CVP-fractie had liever een samenwerking gezien met de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij van Zelzate die momenteel alle sociale huurwoningen in Zelzate verhuurt. De CVP heeft eveneens tegen gestemd vanwege de slechte schuldpositie van de Goede Werksmanswoning en omdat via deze operatie alle sociale huisvesting in onze gemeente aldus gemonopoliseerd wordt door de socialistische zuil.

             II. GEHEIME ZITTING

  1. Benoeming boekhouder - intrekking besluit d.d. 11 mei 2000  

De gouverneur schorste de benoeming van een boekhoudster omdat men, zonder enige motivatie, niet de beste van het examen had aangesteld.  De gemeenteraad moet aldus zijn eerder besluit intrekken.

  2. Benoeming boekhouder  

Dezelfde drie geslaagden van in mei waren nog steeds kandidaat.  Uit de stemming volgt dat de meerderheid van de raadsleden terug dezelfde persoon hebben verkozen.

  3. Aanvraag verhoging schepenwedde (wet d.d. 4 mei 1999)

  4. Bevordering milieuconsulent

  5. Onderwijzend personeel - aanstellingen (schooljaar 2000-2001)

  6. Onderwijzend personeel - aanstelling administratief medewerker

  7. Onderwijzend personeel - loopbaanhalvering

  8. VZW Watersportvereniging Zelzate - verzoek om ontslag - aanstelling nieuwe vertegenwoordiger

  9. Aanduiding vertegenwoordiger in Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van vzw Kiepietiezie

10. Machtiging rechtszaken

Back Home Up  

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014