Gemeenteraad 04-09-2001

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Home Up Next                    22-10-2001    

 Deze zitting van de gemeenteraad ging door op
 
4 september 2001 met aanvang om 19.00 uur
in de bovenzaal van het gemeentehuis.

Voor meer informatie over de agendapunten kan u steeds terecht bij de CVP-gemeenteraadsleden:

MARTIN ACKE  Leegstraat 156A  9060 Zelzate  09-345 53 36
MARLEEN VAN DEN ABBEELE  Leegstraat 123  9060 Zelzate  09-345 74 97
of stuur een berichtje naar
martin@acke.info

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

van 19u00 tot 19u30 : vragenhalfuurtje voor de burger 

De heer Rudi Bellemans heeft een vraag i.v.m. de mogelijkheid tot éénmalige aflevering van een grote hoeveelheid huisvuil binnen het Diftar-systeem, bijvoorbeeld bij een verhuis. De burgemeester beloofde de problematiek te laten bespreken in de eerstvolgende raad van bestuur van de afval-intercommunale IDM.

Een tweede persoon uit het publiek deelde mee dat hij nog steeds wachtte op een antwoord van het schepncollege op zijn vraag tijdens het vragenuurtje op de gemeenteraad van 5 juni (drie maanden geleden!). De burgemeester antwoordde dat dit aan de vakantieperiode lag.

1. Aanstelling gemeenteraadslid - wijziging rangorde gemeenteraad

Mevrouw Jeannine Verstraeten legt de eed af als gemeenteraadslid voor de ZOW ter vervanging van overleden raadslid Gilbert Zenner. Zij is 48 en woont in Klein-Rusland - Kardinaal Mercierplein 19.

Als gevolg van haar aanstelling wordt tevens de rangorde der gemeenteraadsleden aangepast.

2. Mededelingen

- Onze gemeentesecretaris Willy De Meyer nam deel aan het examen voor gemeenteontvanger in de gemeente Evergem en is hiervoor als enige geslaagd. Zonder onvoorziene omstandigheden, zal hij deze functie opnemen, wellicht tegen het einde van dit jaar. Als gevolg daarvan zal Zelzate de functie van gemeentesecretaris ten gepaste tijd openstellen.

- Bijzondere Politieverordening van 20-07-2001 uitgaande van de burgemeester voor tijdelijke sluiting van het Jeugdontmoetingscentrum Kiepietiezie omwille van brandveiligheidsredenen. Deze was één week van kracht.

Martin Acke interpelleerde de burgemeester over deze toch wel zeer strenge maatregel en wees op de coördinerende en toezichthoudende taak van de door de gemeente betaalde verantwoordelijke van het jeugdontmoetingscentrum. Hij vond het niet correct dat de jeugd werd gestraft voor een tekortkoming van het personeelslid. Bovendien stelde Martin Acke vast dat het politiereglement bij zijn navraag op niet beschikbaar was. Bleek dat ze toen al vervallen was.

- Verslag vanuit het bijzonder overlegcomité tussen OCMW en Gemeentebestuur.

- Een aantal kansarmoedefactoren i.v.m. het Sociaal Impulsfonds evoluren niet in de goede richting. Martin Acke zal deze cijfers evalueren en aan de orde brengen van een volgende gemeenteraad.

3. Reglement van orde van de gemeenteraad - wijziging

- Teneinde te lange vergaderingen van de gemeenteraad te vermijden wordt bepaald dat het om 23u00 aangevangen punt meteen het laatste behandelde agendapunt is. De rest van de agenda wordt afgehandeld op een tweede zitting van de gemeenteraad 2 dagen later, tenzij een 2/3 meerderheid van de gemeenteraad hier anders toe besluit. 

Met deze regeling komt het schepencollege tegemoet aan de vragen van de CVP-fractie om een extra gemeenteraadszitting in te lassen telkens wanneer de agenda dit vereist. Enkel op die manier kunnen marathonzittingen tot een stuk in de nacht worden vermeden en kwaliteitsvolle beslissingen worden genomen.

- Alle gemeenteraadsleden - ook niet-commissieleden - krijgen voortaan het recht om tussen te komen in de gemeenteraadscommissies.

Deze aanpassing komt er als gevolg van een klacht van Martin Acke bij de gouverneur.

- Martin Acke vroeg ook om de commissievergaderingen ook toegankelijk te maken voor het publiek, zoals trouwens ook door de gouverneur werd geadviseerd. Hier wilde de burgemeester niet op in gaan en stelde voor eerst een jaar uit te proberen.

4. Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua - begroting 2002

De begroting voor 2002 voorziet een gemeentelijke tussenkomst van 5.398 € gewone ontvangsten en 7.097 € buitengewone ontvangsten.

5. OCMW - dienstjaarrekening 2000

De algemene kastoestand van het OCMW voor 2000 bedroeg een tekort van iets minder dan 29 miljoen BEF. Het gecumuleerd resultaat op de gewone dienst verslechterde dramatisch van -15 MBEF in 1999 naar liefst -45,4 MBEF in 2000.

In 2000 werd voor 13,4 MBEF aan schuldlasten (intrest + kapitaalaflossing) betaald. De uitstaande schuld voor het OCMW bedroeg op 31-12-2000 bijna 82 MBEF.

Het is duidelijk dat ook het Zelzaatse OCMW zich in een zeer ongezonde financiële toestand bevindt. Toch blijft men talrijke minder noodzakelijke uitgaven doen zonder zich hierom te bekommeren.

6. Brandmeldingssysteem atelier Technische Dienst

Uitrusting van de gebouwen van de technische dienst in de Suikerkaai met een brandmeldingssyteem en 2 automatische gasafsluiters. Kostprijs 900.000 BEF.

7. Vervangen plafond gemeentescholen Debbautshoek en Wittouck (fase 1)

In het kader van de brandpreventie dienen de bestaande plafonds van voornoemde scholen vervangen worden door materiaal met een brandweerstand rf van minimaal 30 minuten. De eerste fase voorziet vervanging van 1.600 m2 plafonds voor een geraamd bedrag van 2.000.000 BEF.

8. Renovatie sanitair blok school Debbautshoek

De sanitaire ruimtes op de speelplaats van de gemeenteschool te Debbautshoek zijn dringend aan renovatie toe. De spoelmechanismen en brillen van de toiletten zullen worden vervangen en er gebeuren gedeeltelijke vervangingen en herstellingen van plafond en betegeling t.w.v. 300.000 BEF.

9. Vervangen deuren school Debbautshoek

De toegangsdeuren van het hoofdgebouw van de gemeenteschool in de Emiel Caluslaan moeten vervangen worden. Geraamde kostprijs: 665.000 BEF.

10. Investeringen openbare verlichting

De elektriciteitsintercommunale VEM wordt gelast met de vervanging van 70 lichtarmaturen in de Wachtebekestraat, Havenlaan, Burg. J. Chalmetlaan, Boerenstraat en Van Peenestraat. Kostprijs 1,4 MBEF. Er worden energiezuinige types gebruikt.

Martin Acke vroeg het college de vervanging van de lichtpunten in de omgeving van de Jachthaven in de Havenlaan uit te stellen en om hier in het kader van een algemene opsmuk van de omgeving in plaats van de voorziene standaardverlichtingspalen een sfeervol type straatverlichting te voorzien.

11. Wegen- en omgevingswerken Groenplein - principebeslissing

De inrichting en infrastructuur van het Groenplein trekt al jaren op niets. Het plein en de wegen en trottoirs errond zullen grondig worden gerenoveerd. Er wordt hiervoor een studiebureau aangesteld (kostprijs 900.000 BEF). De effectieve uitvoering van de werken - men spreekt van 2002 - worden door het schepencollege op zowat 15 MBEF geraamd.

De burgemeester ging in op de vraag van Martin Acke om de commissie volop te betrekken bij het voorbereidend werk en het vastleggen van de principes voor de aanpassingswerken. Tot op heden wordt de gemeenteraad immers pas betrokken wanneer de ontwerpplannen af zijn en er aldus weinig mogelijkheid tot aanpassing bestaat. 

12. Wegen- en rioleringswerken Havenlaan - principebeslissing

Bij de bespreking van de begroting van 2001 eind maart plaatste de CVP-fractie reeds serieuze vraagtekens bij het feit dat er slechts 4 MBEF werd voorzien voor de renovatie van de Havenlaan. De feiten geven ons nu gelijk. Een nader onderzoek toonde aan dat een degelijke herstelling wellicht rond de 30 MBEF zal kosten. Daarom wordt deze renovatie uitgesteld naar 2003 en wordt voor dit jaar het budget verlaagd naar 1,8 MBEF waarmee een ontwerper zal worden betaald.

Martin Acke drong namens de CVP-fractie aan op een gelijktijdige integrale aanpak van de omgeving van de Zelzaatse Jachthaven en het voormalig Vredegerecht op het einde van de Havenlaan. De belangrijke investeringen van het Vlaamse Gewest en de vzw Zelzaatse Watersportvereniging in dit verkommerd stuk Zelzate dienen door de gemeente maximaal worden ondersteund door optimalisatie en verfraaiing van de openbare voorzieningen in deze omgeving. Wij denken hierbij aan nutsvoorzieningen, sfeervolle verlichting, zitbanken, vuilnisbakjes, parkeervoorziening,... De gemeente dient deze toeristische troef uit te spelen zowel omwille van de uitstraling voor de gemeente als om economische redenen. De renovatie van de Havenlaan moet ook een fietspad omvatten; men kan immers verwachten dat de Jachthaven extra fietstoerisme zal aantrekken en de Havenlaan geeft bovendien via de Polderstraat en Sint-Stevenstraat aansluiting met de polders.

Zie voor informatie de  website Jachthaven van Zelzate

De PVDA vroeg of er een risico bestond dat de werken niet zouden doorgaan omwille van de eventuele te saneren vervuilde grond van de wegbedding. De burgemeester antwoordde dat deze gronden niet in de inventaris van OVAM zijn opgenomen en er dus geen probleem te verwachten is.

13. Buitenaanleg politiekantoor - goedkeuring bestek

De lijdensweg is bijna voorbij: het nieuwe politiekantoor nadert zijn voltooiing. De verhuis is voorzien tegen 1 oktober. Het terrein dient nog te worden genivelleerd en de paden en toegangswegen aangelegd. Geraamde kostprijs: 1,5 MBEF.

Omwille van de hoogdringendheid (???) werden de aannemers reeds aangeschreven vooraleer het bestek door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

14. Aanleg verkeersdrempels in scholenzone Oost - goedkeuring bestek

Er worden 7 verkeersdrempels aangelegd in de Kerkstraat, Leegstraat en Patronagestraat. De kostprijs wordt geraamd op 2 MBEF (op de hoorzitting in juni sprak men nog van 4,5 MBEF). 

Op de hoorzitting en de gemeenteraad beloofde het schepencollege om deze werken uit te voeren tijdens de zomervakantie. Vandaag blijkt dat de werken nog gegund moeten worden en dat de aanleg dus voor de nodige hinder en onveiligheid zal zorgen tijdens de spitsuren van het schoolverkeer. De CVP-fractie drong daarom aan dat bij de onderhandelingen met de aannemer uitvoering tijdens het weekend of tijdens het Allerheiligenverlof wordt bedongen. Dit werd toegezegd door de schepen van openbare werken.

Zie voor meer informatie het verslag van de gemeenteraad dd. 5 juni 2001

15. Aankoop oproepsysteem brandweer

Het Astrid-systeem voorziet een standardisatie van de communicatie voor de veiligheidsdiensten. Bovendien wenst men het OCMW-personeel ontlasten van de doorschakeljob en wenst men de oproeptijden te verkleinen. Daarom wordt een nieuw oproepsysteem voor de brandweer geïnstalleerd.

Er bleek nogal wat verwarring te bestaan over wat nu eigenlijk met deze aankoop wordt bedoeld. De tekst van het ontwerpbesluit spreekt van het oproepsysteem (volgens het bestek 4 MBEF duur), en de burgemeester (duidelijk niet op de hoogte van het dossier) beweerde dat het 1 MBEF was voor enkel zakontvangers.

16. Brandweer - hulpverleningsovereenkomst voor de zone centrum

Zelzate maakt deel uit van de hulpverleningszone Centrum,

De gemeenteraad keurt een hulpverleningsovereenkomst goed die de samenwerking tussen de diverse korpsen bij onderlinge bijstand moet regelen. 

17. Brandweer - forfaitaire bijdrage andere gemeenten in de kosten van de brandweer (1999)

Wachtebeke en Moerbeke hebben geen eigen brandweerdienst en doen voor brandbestrijding beroep op het korps van Zelzate. Voor het dienstjaar 1999 ontvangt Zelzate hiervoor 5,7 MBEF tussenkomst in de kosten.

18. GIS-raamakkoord + deelakkoorden

Op provinciaal vlak streeft men naar ondersteuning van de gemeenten bij de opmaak van het plannen- en vergunningsregister. Daartoe moeten de individuele gemeenten uiteraard de nodige gegevens en kaarten ter beschikking stellen. Hiervoor dienen de nodige samenwerkingsovereenkomsten worden goedgekeurd.

19. GIS - aankoop informatica-materieel voor uitvoering decreet Ruimtelijke Ordening

Tegen uiterlijk 1 mei 2002 (initieel was dit 1 mei 2001) moet de gemeente beschikken over een eerste plannen- en vergunningenregister op digitale basis. Hiervoor dient de nodige hard- en software worden aangekocht. De kosten worden geraamd op 2 MBEF.

CVP-woordvoerder Martin Acke vroeg het college om bij de definitieve keuze van de software ook rekening te houden met wat de meeste ontwerpers van plannen voor gemeentelijke opdrachten hiervoor gebruiken. Dit kan vermijden dat de gemeentelijke administratie zelf haar aangepaste kaarten moet invoeren. Hij drong ook aan om te voorzien in een CD-ROM-schrijver zodat de veelal grote databestanden op CD-Rom kunnen worden overgedragen aan ontwerpers.

20. Eurominikit voor het personeel

Als eindejaarsgeschenk ontvangen de personeelsleden van de gemeente een eurominikit ter waarde van 12,40 € (500 BEF).

21. Basisakte verkoop KMO-zone Molenstukken

Er is onenigheid binnen de meerderheid over dit punt. De VLD was zinnens op te stappen. De gemeenteraad besliste op vraag van de burgemeester de behandeling van dit punt uit te stellen tot 6 september. Benieuwd of zij eruit geraken.

22. Overdracht woning van OCMW aan het gemeentebestuur

De woning Assenedesteenweg 138 aan de Vierweegse op De Katte (hoek Denderdreve - Asenedesteenweg) is eigendom van het OCMW. Het gemeentebestuur wil deze woning afbreken teneinde de veiligheid aan dit kruispunt te verhogen. Het OCMW stemt in met gratis overdracht van de eigendom aan de gemeente.

23. Overdracht voormalige school Klein-Rusland aan OCMW-Zelzate

Het schepencollege informeerde bij het OCMW of zij interesse hebben om in het voormalig schoolgebouw van Klein Rusland een vorm van dienstencentrum/buurtontmoetingscentrum te organiseren. Daartoe zou de eigendom gratis overgedragen worden aan het OCMW. Het OCMW-bestuur verklaarde zich hiermee akkoord.

Het schepencollege stelt de gemeenteraad voor de gratis overdracht van de 2.531 m2 gronden met de erop gerichte gebouwen goed te keuren. De gemeenteraad stemde unaniem in met deze overdracht en het principe van het dienstencentrum.

Reeds ettelijke jaren staat in de gemeentebegroting een buitengewone ontvangst van 3,2 MBEF ingeschreven voor verkoop van deze gronden aan de Noordvlaamse Huisvestingsmaatschappij voor een huisvestingsproject. Blijkbaar wordt het geweer nu van schouder veranderd.

24. Milieujaarprogramma 2001

Het milieujaarprogramma 2001 moest al voor 1 juli 2001 goedgekeurd zijn. De Milieuadviesraad adviseerde dit reeds positief op 21 juni 2001.

Martin Acke wees de burgemeester erop dat het wenselijk zou zijn dat het milieubeleidsplan voor een bepaald jaar best in het begin van dat jaar beschikbaar is. We kunnen ons immers de vraag stellen wat er dit jaar nog kan uitgevoerd worden van dit plan. De burgemeester beaamde deze visie maar weet de vertraging aan een zieke ambtenaar en aan de bestuurswissel.

Overige punten worden verschoven naar agenda van de gemeenteraadszitting van 6 september 2001
Back Home Up Next  

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014