Gemeenteraad 11-04-2001

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Home Up Next                    22-10-2001    

 

I. OPENBARE ZITTING

1. Werken Burgemeester J. Chalmetlaan - goedkeuring bestek

Het definitieve ontwerp bestaande uit het bestek en de plannen betreffende de wegen- en rioleringswerken in de Burgemeester Jos. Chalmetlaan, Pierets De Colvenaerplein, Franz Wittoucklaan en Leegstraat werd opgemaakt door studiebureau Lesaffre uit Gent. De gemeenteraad keurde het ontwerp goed waarbij beloofd werd rekening te houden met een aantal opmerkingen van CVP-raadslid Martin Acke. Deze vroeg verlenging van het verkeersplateau op het kruispunt van Leegstraat en Wachtebekestraat tot voorbij de schooluitrit van Sint-Laurens, voorzien van een verkeersplateau op het kruispunt Onteigeningstraat en Franz Wittoucklaan en aandacht voor een opstapvriendelijke bushalte aan het Pierets De Colvenaerplein (indien de halte op deze plaats niet kan worden verlegd naar de Suikerkaai richting Post). Uit antwoorden van de burgemeester op vragen van Martin Acke bleek dat de afmetingen van het rond punt aan het Pierets De Colvenaerplein geen hinder zou mogen betekenen voor vrachtverkeer (bevoorrading Markt) en dat het Colvenaerplein zelf zou worden ingevuld met groenvoorzieningen. De zone Franz Wittoucklaan - Leegstraat zou tevens zone 30 worden.

De kosten werden in de begroting ingeschreven voor op ongeveer 102 miljoen frank (MF)  en zouden worden gefinancierd met 36,7 MF ontvangsten uit het investeringsfonds, 34,4 MF subsidie van het Vlaams Gewest en een lening van 30,9 MF ten laste van de gemeente. Twee weken later blijkt dat de raming 7,8 MF hoger ligt en komt op ongeveer 110 MF. Ook 2,3 MF provinciale subsidies voor de fietspaden werden vergeten. Het overschot op de buitengewone begroting zakt daardoor van 12 naar 5,5 MF.

CVP-raadslid Martin Acke stelde vast dat de begrotingskredieten voor het fietspad van de Poelstraat naar de Denderdreve zullen worden gebruikt om de meerkost op te vangen. Hij vroeg of dat betekende dat het fietspad voor dit jaar dan zou worden geschrapt. De burgemeester ontkende dit en kondigde aan dat een begrotingswijziging later op het jaar deze vergetelheid zou herstellen.

Opmerkelijk bij dit zeer belangrijk dossier was dat enkel de CVP-fractie vragen stelde en voorstellen formuleerde. Geen enkele andere fractie gaf een kik. Onbegrijpelijk. 

Hieronder kan u de plannetjes van de voornaamste knooppunten in detail bekijken. 

Pierets-De Colvenaerplein  

Knooppunt Wachtebekestraat - Burgemeester Jos. Chalmetlaan - Rijkswachtlaan

Kruispunt Kerkstraat met Franz Wittoucklaan

Kruispunt Leegstraat met Wachtebekestraat

  

2. Reglement van orde van de gemeenteraad - wijziging

Dit reglement van orde bestaat sedert 11 april 1996 en regelt de werkzaamheden van de gemeenteraad. Zo behandelt het de wijze van bijeenroepen van de raadsleden, het verloop van de vergadering, het inzagerecht van gemeenteraadsleden, de informatieverstrekking aan pers en publiek, de werking van de commissies,...

De voornaamste wijzigingen die werden voorgesteld zijn:

 • het voorzien van een vaste vergaderdag, in principe elke eerste dinsdag om 19 uur

 • nabezorging aan de gemeenteraadsleden van aanpassingen aan rekeningen en begrotingen

 • melding aan de gemeenteraadsleden van schorsingen of vernietigingen van raadsbeslissingen door de overheid

 • invoering van het vragenhalfuurtje voor de burger aan het begin van de gemeenteraadszitting (om 19 uur, maximaal een half uur, spreektijd maximaal 5 minuten, geen debat of stemming naar aanleiding van deze tussenkomsten,...)

 • voorwaarden voor uitbetaling presentiegelden. Het college stelt voor de commissievergaderingen een zitpenning voor van de helft van die van de gemeenteraad. Momenteel bedraagt de zitpenning voor een gemeenteraad 3.000 F, maar de meerderheid heeft de intentie die op te trekken naar 6.000 F. 

 • oprichting en werkingswijze van de vier gemeenteraadscommissies: financiën - openbare werken/gebouwen/verkeer - leefmilieu/volksgezondheid - algemene zaken. Deze commissies zullen vergaderen op zaterdagmorgen, 10 dagen voor de gemeenteraadszitting.

De CVP-fractie had hierbij volgende bedenkingen:

 • Positief is de vooropgestelde nieuwe timing van de diverse vergaderingen die meer ruimte geeft voor de gemeentelijke administratie en de gemeenteraadsleden om de gemeenteraden behoorlijk voor te bereiden. Die timing ziet er voortaan alsvolgt uit:   TIMING

 • Het reglement stelt dat de vier commissies zijn samengesteld uit zes gemeenteraadsleden volgens een evenredigheidsprincipe. Dit evenredigheidsprincipe wordt in het reglement niet nader omschreven, maar uit vroegere verklaringen (zie ook in geheime zitting de aanduiding van de commissieleden) blijkt dat de meerderheid per commissie uitgaat van een samenstelling van 3 SP’ers, 1 VLD-VVD’er, 1 ZOW’er, 1/2 PVDA’er en 1/2 CVP’er. De CVP zal de wettelijkheid van deze maatregel verder onderzoeken want het is voor CVP en PVDA onmogelijk in iedere commissie een half mandaat op te nemen. Het lijkt dan ook normaal dat CVP en PVDA in elke commissie een vol mandaat zouden moeten kunnen waarnemen. 

 • In de praktijk geeft de meerderheid CVP en PVDA elk slechts een mandaat in twee van de vier commissies, waarbij bovendien een voorrangsysteem wordt opgelegd dat voor deze beide partijen slechts een beperkte vrije keuze van commissies toelaat. 

 • Het reglement stelt wel dat naast de 6 effectieve leden andere geïnteresseerde gemeenteraadsleden de commissiezittingen kunnen bijwonen. Alhoewel dit niet expliciet in het reglement werd opgenomen, bleek uit het antwoord van de burgemeester op een vraag van Martin Acke dat deze “andere geïnteresseerde gemeenteraadsleden” in de commissie echter geen recht op tussenkomst hebben. Dat ze niet betaald worden, daar zitten de CVP-gemeenteraadsleden niet mee in (zie voorstel tot schrapping zitpenningen), maar dat zij er hun mond niet mogen open doen over belangrijke gemeentelijke zaken is onaanvaardbaar. Het is duidelijk dat de meerderheid de oppositie wil muilkorven. Ook van deze maatregel zal de CVP-fractie de wettelijkheid onderzoeken.

 • Uit antwoord op de vraagstelling van Martin Acke bleek tevens dat de commissievergaderingen niet openbaar zouden zijn. Dit is in tegenspraak met de aangekondigde openbaarheid van het college, dat enerzijds voorafgaand aan de gemeenteraad een vaste persbabbel voorziet, maar anderzijds de commissies in het geheim doet doorgaan. Zijn zij bang dat burgers zouden merken dat ook de oppositie goede voorstellen kan doen? Dit lijkt me op zijn zachtst gezegd in tegenstrijd met de principes inzake openbaarheid van bestuur. 

 • De CVP-fractie stelde voor om bij de commissievergaderingen géén zitpenning uit te betalen. De stemming hierrond werd door de SP en VLD-VVD verworpen. Hetgeen hierna volgt is hiervan ongetwijfeld de reden.

 • De initiële clausule ter beperking van het aantal commissiezitpenningen tot één per gemeenteraad werd door de SP-VLD-VVD-meerderheid geschrapt. De meeste meerderheidsraadsleden zetelen in twee commissies en kunnen dus toch een dubbele zitpenning binnenrijven. Dit betekent dat ze binnenkort (werd reeds aangekondigd maar moet nog worden goedgekeurd) per gemeenteraad 6.000 + 2 x 3.000 = 12.000 BEF zitpenningen kunnen binnenrijven. En dat met een gemeentekas die praktisch leeg is!

De CVP-fractie stemde uiteindelijk omwille van bovenstaande argumenten tegen de aanpassing van het reglement van orde. De meerderheidspartijen deden zoals we gewend zijn hun zin.

3. Reglement op het gebruik van gemeentelijke zalen en materialen - wijziging

Het reglement wordt geactualiseerd uitgaande van de beschikbare gebouwen, zalen en materialen. De vergoedingsbedragen worden ook in euro vermeld.

Een aantal zalen zijn voortaan niet meer beschikbaar voor de verenigingen: de turnzaal van de voormalige gemeenteschool in de Kerkstraat (wordt verkocht aan de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij), de polyvalente zaal van de gemeenteschool in de Caluslaan (wordt ingenomen voor de buitenschoolse kinderopvang) en de school van Debbautshoek (wordt volgens een recente uitspraak van de burgemeester verkocht aan het Zelzaatse OCMW om als dienstencentrum te fungeren). Als nieuwe locatie werd het polyvalent zaaltje achter de bibliotheek aan het lijstje toegevoegd. 

CVP-fractieleider Martin Acke greep dit gebrek aan gemeentelijke infrastructuur aan om nog eens te wijzen op het gebrek aan gemeentelijke infrastructuur voor de verenigingen, dat ondertussen toch wel tot een onaanvaardbaar dieptepunt is gedaald. De burgemeester onderschreef deze bekommernis en deelde de gemeenteraad (met een dramatische gespeeld gevoel voor geheimdoenerij) mee dat er zeer binnekort uitsluitsel zal worden gegeven omtrent dit probleem: er zou zelfs sprake zijn van meer dan één dossier. Eén van die dossiers is ons genoegzaam bekend, maar we laten het college graag de primeur (??) om de onderhandelingen niet te hypothekeren. Het is echter ten zeerste de vraag of dit extra-gelegenheid voor het Zelzaatse verenigingsleven zal scheppen.

Bij de te lenen materialen valt een mobiel overdekt podium op dat afhankelijk van de gebruiker en de activiteit kan gebruikt worden voor een kostprijs variërend van 0 tot 7.000 F per dag of 12.000 F per weekend. Ook een dansvloer behoort tot de mogelijkheden. Verder omvat het nieuwe reglement ook een aantal afspraken voor het afhalen en terug brengen van de materialen.

De vermelding "in alle ter beschikking gestelde gebouwen geldt een rookverbod" haalde het niet. "Dit is toch al wettelijk zo, dus moeten we het niet meer in elk reglement te vermelden", was de flauwe uitleg van burgemeester Schenkels.

4. Kerkraadsbesluit in verband met curator legaat

Na het overlijden van mevrouw Georgine Pieters bleek zij in haar testament een legaat te willen schenken aan de kerkfabriek Sint-Laurentius. De wettige erfgenamen hebben ondertussen allen de nalatenschap verworpen, waardoor de nalatenschap onbeheerd is geworden. Om het de kerkfabriek mogelijk te maken het legaat op te vragen dient een curator te worden aangesteld. De gemeenteraad bracht hierover positief advies uit.

5. Sociaal Impulsfonds - Voortgangsrapport 2000

Zelzate ontvangt bijzondere middelen uit het Sociaal Impulsfonds (SIF) tot verbetering van de leef- en omgevingskwaliteit en tekende hiervoor een beleidsovereenkomst. Jaarlijks moet een voortgangsrapport opgesteld worden om de Vlaamse Overheid toe te laten een inhoudelijke en financiële evaluatie van de uitvoering van de beleidsovereenkomst uit te voeren.

De CVP-fractie stemde ja voor het rapport om de uitbetaling van de overheidstoelage niet te hypothekeren, doch stelde niet volledig tevreden te zijn met het geleverde werk. Het SIF-geld moet meer gericht worden naar de ware kansarmen in plaats naar een aantal minder prioritaire zaken.

Een aantal alternatieve tewerkstellingsprojecten zijn op zich lovenswaardig ware het niet dat zij er gekomen zijn in vervanging van vroegere reguliere jobs. Bovendien wordt de impact hiervan groter voorgesteld dan hij is. Sommige vermelde banen behelzen slechts enkele maanden tewerkstelling in 2000. Martin Acke vroeg zich trouwens af hoe de cijfers van 2001 er  zullen uitzien met de massale afdankingen en niet-verlengingen binnen het OCMW.

De CVP vroeg zich ook af hoe het gemeentebestuur staat tegenover de tewerkstellingsconvenant in de strijd tegen de kansarmoede. De burgemeester antwoordde dat het gemeentebestuur het afsluiten van dergelijke convenant met de Vlaamse overheid niet ziet zitten maar eerder werkt in de richting van een werkwinkel die alle initiatieven inzake tewerkstelling in Zelzate zal bundelen. Het plan is op een aantal punten ook onvoldoende duidelijking inzake gegevens over doorstroming van tijdelijke OCMW-projecten naar reguliere jobs. Waar zijn die mensen terecht gekomen en in hoeverre is hun toestand verbeterd buiten vroeger? Deze gegevens zullen worden meegedeeld.

Martin Acke stelde ook vast dat het grootste deel van het SIF-geld (11 van de 22 miljoen frank) wordt besteed aan dienstverlening. Behalve een omstreden OCMW-promotiebrochure in de week voor de gemeenteraadsverkiezingen, werd er te weinig aan communicatie gedaan. De stijging vvan de participatie aan socio-culturele activiteiten is op zich een positieve zaak, maar dit gebeurt al voor een groot stuk door de bestaande bejaarden- en ziekenverenigingen uit diverse zuilen. Het OCMW beconcurreert bijgevolg voor een stuk deze verenigingen. Zou het niet beter (en voor de gemeenschap goedkoper) zijn de werking van deze verenigingen via gemeentelijke logistieke en financiële ondersteuning

Tot slot vond Martin Acke de evolutie van de kansarmoede-indicatoren in Zelzate nergens terug in het rapport. Deze cijfers zijn nochtans de beoordelingsgegevens bij uitstek waaraan het sociaal beleid in de gemeente kan worden getoetst. De burgemeester beloofde deze cijfers ter beschikking te stellen van de fracties.

6. Goedkeuring aktes inzake erfdienstbaarheid en verkoop perceel grond werken Aquafin

Tussen de Rijkswachtlaan en de Leegstraat wordt langsheen de westelijke zijde van de Kennedybaan een nieuwe collector aangelegd om het afvalwater van het Industriepark Rosteyne af te voeren naar het zuiveringsstation. Tijdens de werkzaamheden is hiervoor een zone van 15 meter vrij te houden. Om toekomstig onderhoud door Aquafin toe te laten wordt boven deze leiding een erfdienstbaarheid van 5 meter breedte voorzien.

Het huidig pompstation aan de Wachtebekestraat wordt door Aquafin overgenomen teneinde dit grondig te restaureren. De gemeente staat hiervoor 49 m2 grond af.

Aanvang van deze werken valt te verwachten voor volgend jaar.

7. Belasting op de eerste aanleg van voetpaden en opritten - hernieuwing

We kondigden het reeds aan bij de begrotingsbespreking: de belasting op eerste aanleg van voetpaden en opritten blijft bestaan. De belasting wordt opnieuw ingevoerd voor de komende 6 jaar. Nochtans kondigde de SP in haar verkiezingsprogramma onomwonden de afschaffing af !        Zie punt 30 van onderstaand SP-contract met de Zelzatenaar. 

De nieuwe meerderheid is nog maar een paar maanden bezig en zij slikt al haar beloftes al in. Zij zitten er echter niet mee in: de verkiezingsbuit is binnen. De PVDA- en CVP-fracties hekelden dit kiezersbedrog. Martin Acke stelde dat de SP rood zou moeten worden van schaamte.

De burgemeester verantwoordde het handhaven van de belasting door te stellen dat afschaffing betekende dat er heel wat geld zou moeten terugbetaald worden aan de personen die in het verleden opteerden om hun belasting in jaarlijkse afbetalingen te voldoen. Het gemeentebestuur zou voortaan eisen dat de aanleg van voetpaden en riolering ten last komt van de verkavelaar, volgens modaliteiten vastgelegd door het gemeentebestuur. Hij stelde aldus wel de SP-verkiezingsbelofte te zullen waarmaken.

CVP'er Martin Acke stelde echter dat deze uitleg geen rekening houdt met de quasi zekerheid dat de aannemer deze extra kosten zal doorrekenen in de aanschafprijs van de woningen, zodat uiteindelijk de inwoner hier toch het slachtoffer van wordt.

8. Bandenkraan - goedkeuring bestek

Ten behoeve van de technische dienst wordt een tweedehandse bandenkraan aangekocht. De aankoop wordt geschat op 2,5 MF en hiervoor wordt geleend.

9. Onderhoudswerken wegen en rioleringen - goedkeuring bestek

Omvangrijke herstellingen en onderhoudswerken aan wegenis en riolering worden wegens de reorganisatie van de technische dienst in de toekomst uitgevoerd door externe firma's. Men voorziet een provisie van 5 MF op de begroting van 2001.

10. Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua - rekening 2000

De gemeentelijke toelage voor de kerkfabriek van Zelzate-West bedroeg 55.350 F voor de gewone werking. Daarnaast diende de gemeente 286.286 F bij te passen voor een dringende herstelling (wegens instortingsgevaar vazn de topgevel) van het kerkgebouw.

11. Onderwijzend personeel - openstelling betrekking

Op basis van de geschatte toestand van 15 april worden voorwaardelijk twee ambten vacant gesteld: 1 voltijds ambt (24/24 uren) van onderwijzer en 1 deeltijds ambt (8/24u) leermeester niet-confessionele zedenleer. Kandidaturen moeten binnen zijn voor 15 juli 2001.

12. Vraag tot intrekking 3 ontslagen bij gemeentelijk technisch personeel - Vraag tot herbediskuteren van dit luik uit de begroting dat voorziet in afslanking van 3 personeelsleden. Vraag voor behouden van minstens het huidig effectief bij het gemeentepersoneel (punt toegevoegd door PVDA-raadslid Dirk Goemaere).

Pro memorie

13. Vraag naar duidelijkheid i.v.m. de toekomst van het containerpark: blijft dit een gemeentelijke dienst of komt dit in handen van IDM? (punt toegevoegd door PVDA- raadslid Dirk Goemaere).

Pro memorie

14. Vraag naar de stand van zaken i.v.m. de onderhandelingen met het personeel voor de nieuwe CAO (punt toegevoegd door PVDA- raadslid Dirk Goemaere).

Pro memorie

15. Vraag voor herplaatsen van een leuning in het midden van de trappen van het gemeentehuis (punt toegevoegd door PVDA- raadslid Dirk Goemaere).

Pro memorie

16. Vraag naar opkuisen van diverse plaatsen in de gemeente. Vraag naar voorzien van extra personeel voor het onderhoud van de gemeente (punt toegevoegd door PVDA- raadslid Dirk Goemaere).

Pro memorie

17. Weigering stedenbouwkundige vergunning aan VEM voor oprichting windturbine te Zelzate - bespreking (punt toegevoegd door Martin Acke (CVP).

Op 27 maart 2001 leverde de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van de Afdeling ROHM Oost-Vlaanderen een bouwweigering af voor de geplande windturbine. 

                             Meer informatie in de nieuwsbrief Zelzate@rem N° 1.05

                             Klik hier voor de volledige tekst van de vergunningsweigering 

CVP-fractieleider Martin Acke besprak de diverse motivaties die aan de basis liggen van deze bouwweigering en stelde te hopen dat John Schenkels als burgemeester van Zelzate voortaan het belang van zijn bevolking zou laten primeren op het economisch belang van de VEM, de maatschappij waarvan hij voorzitter is.

De burgemeester stelde dat de weigering er kwam doordat de Vlaamse Regering in de loop van de procedure de spelregels veranderde (zo kwam volgens hem de clusteringvereiste voor turbines pas nadien) en dat er sedert de vergunningsaanvraag een aantal nieuwe feiten zijn opgetreden. Zo zou de beslissing om het natuurreservaat Canisvliet uit te bouwen tot aan de grens pas zijn genomen tussen mei en oktober van 2000 en werd de aflevering van de bouwvergunning van de Zelzaatse Jachthaven ook na mei 2000 afgeleverd.

Op de vraag van Martin Acke of de VEM een nieuwe procedure voor de Zelzaatse windmolen zou opstarten, antwoordde hij dat hij tot op de dag voor de gemeenteraad geen alternatieve plaatsen voor een windturbine in Zelzate zag. Nu zou hiervoor wel een mogelijke locatie zijn gevonden, maar op welke plaats wou hij er niet bij zeggen. Hij stelde in elk geval vrij duidelijk niets te voelen voor participatie in het project Westenwind (samenwerking Electrabel en SPE), maar gaf eerder de indruk met VEM op de solotoer te willen gaan.

18. Goedkeuring tijdelijke politieverordening genomen door de burgemeester i.v.m. mond- en klauwzeer.

De gouverneur verzocht de burgemeesters van de grensgemeenten met Nederland, op last van het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering, het aantal grensovergangen met Nederland te beperken door ze af te sluiten, en een zo permanent mogelijke controle te voorzien op de voertuigen bij de opengebleven wegen.

De gemeenteraad keurde deze politieverordening van 5 april 2001 goed.

II. GEHEIME ZITTING

1. VZW Zelzaatse Sportinstellingen - vertegenwoordiging sportraad

De Algemene Vergadering van de vzw Sportinstellingen bestaat in zijn huidige structuur uit 10 gemeenteraadsleden en 10 leden van de gemeentelijke sportraad; het bestuur uit 6 gemeenteraadsleden en 6 leden van de sportraad. Bij een nieuwe legislatuur worden deze vertegenwoordigingen hernieuwd. 

De gemeenteraadsleden werden vorige gemeenteraad aangeduid, nu is het aan de beurt aan de Sportraad. De nieuwe leden treden pas in functie bij de eerste Algemene Vergadering.

De SP kondigde al vroeger aan de leden van de sportraad uit dit orgaan te willen weren en de statuten hiervoor te willen aanpassen. De CVP-fractie heeft zich hiertegen steeds verzet en haar steun aangeboden aan de VLD-VVD om dit te proberen vermijden. Daarenboven beroept vooral de SP zich op de verkiezingsuitslag om de meerderheid binnen de raad van bestuur te verwerven: op zes zitjes zou dit 4 SP, 1 VLD en 1 ZOW betekenen. CVP en PVDA worden aldus geweerd. Om de VLD-VVD milder te stemmen wou men het bestuur uitbreiden naar 7, waardoor de VLD-VVD één afgevaardigde meer heeft.

Na de dreigende coalitiebreuk is er blijkbaar een akkoord tussen SP en VLD-VVD gekomen, waarbij de SP met 4 op 7 toch de politieke meerderheid in de raad van bestuur zal krijgen, maar de vzw zou een paritair orgaan blijven met ook 7 leden van de sportraad. Deze pariteit stelt de CVP-fractie tevreden. 

Dat kan echter niet worden gezegd van het feit dat VLD-VVD'er Marc Kochuyt ook de volgende zes jaar dik betaalde fulltime directeur zou blijven. Uiteraard was het verzet van de VLD-VVD tegen de SP-machtsgreep vooral op dit laatste gericht. Ik zou als VLD-er toch maar uitkijken met de SP... het is immers niet het eerste ondertekende contract dat zij naast zich neerleggen en met de meerderheid binnen de vzw hebben zij alle wapens in handen.

De gemeenteraad nam akte van volgende kandidaten voor de Algemene Vergadering
 • Georges De Walsche

 • Jeannine Verstraeten

 • Frederik Pattyn

 • Agnes De Quick

 • Jackie Bru

 • Ronald De Muynck

 • Paulette De Huyvetter

 • Henri Haverhals

 • Dirk Lapin

 • Walter Willems

De gemeenteraad nam akte van volgende kandidaten voor de Raad van Bestuur
 • Georges De Walsche

 • Jeannine Verstraeten

 • Frederik Pattyn

 • Agnes De Quick

 • Jackie Bru

 • Ronald De Muynck

 • Henri Haverhals (reserve)

2. Marktcommissie - samenstelling

De burgemeester John Schenkels, twee schepenen Frederik Uyttendaele en Rony Schatteman, de politiecommissaris Brenda Clemminck, de marktleider Ives Schatteman en twee afgevaardigden van Marktverenigingen (Ann Verbrugge namens BAH en W. Vandendriessche namens NVMV) maken deel uit van deze commissie.

3. VZW Sociale Dienst Gemeente- en OCMW-personeel - vertegenwoordiging gemeentebestuur - wijziging

Wegens het ontslag van Ronnie Colpaert als gemeenteraadslid neemt Marleen Van den Abbeele deze taak van hem over.

4. Machtiging rechtszaak

De gemeente stelt zich burgerlijke partij wegens het niet betalen van een brandweerfactuur.

5. Benoeming boekhouder - intrekking besluit dd 9 november

De gouverneur schorste reeds voor de tweede maal de politieke benoeming van dezelfde gemeentelijke boekhouder. De SP-VLD-VVD-meerderheid zal wellicht nu haar lesje geleerd hebben. We kunnen slechts hopen dat de derde keer voor de bekwaamste kandidaat wordt verkozen. 

Op 27 oktober 1999 werd de vorige boekhoudster ontslagen wegens slechte evaluaties. Ondertussen moet de ontvangerij door dit politiek spelletje al anderhalf jaar wachten op een nieuwe boekhouder, nochtans één van de voornaamste ambternaars van deze dienst.

6. Aanduiding leden van de gemeenteraadscommissies (punt bijgevoegd bij hoogdringendheid)

De commissies zijn conform het eerder gestemd reglement samengesteld uit zes gemeenteraadsleden volgens een door de SP/VLD-VVD-meerderheid opgedrongen evenredigheidsprincipe. Daarbij gaan zij uit van een door de CVP omstreden samenstelling van 3 SP’ers, 1 VLD-VVD’er, 1 ZOW’er, 1/2 PVDA’er en 1/2 CVP’er per commissie. 

De CVP wenst dan ook volgende volwaardige kandidaten voor te stellen voor de commissies (zie motivatie in openbare zitting):

 • Commissie Algemene Zaken: Marleen Van den Abbeele
 • Commissie Openbare werken - gebouwen en verkeer: Martin Acke 
 • Commissie Milieu: Marleen Van den Abbeele
 • Commissie Financiën: Martin Acke

De meerderheid weigerde hier echter op in te gaan en gaat over tot de invulling volgens haar voorstel. Aldus zullen de commissies er alsvolgt uitzien:

Commissie "Algemene Zaken"
 • Kurt Van Weynsberghe (SP) - voorzitter

 • Margot Colpaert (SP)

 • Patricia De Meyer (SP)

 • Willy Leclercq (VLD-VVD)

 • Gilbert Zenner (ZOW)

 • Dirk Goemaere (PVDA)

Commissie "Openbare werken - Gebouwen - Verkeer"
 • Luc Van Waesberghe (SP) - voorzitter

 • Lucien Pardo (SP)

 • Kurt Van Weynsberghe (SP)

 • Willy Leclercq (VLD-VVD)

 • Carlo Van Hoecke (ZOW)

 • Martin Acke (CVP)

Commissie "Leefmilieu - Volksgezondheid"
 • Erick De Wispelaere (ZOW) - voorzitter

 • Luc Van Waesberghe (SP)

 • Patricia De Meyer (SP)

 • Marion Kasse (SP)

 • Kurt Reynhout (VLD-VVD)

 • Frans Van Acoleyen (PVDA)

Commissie "Financiën"
 • Frank Bruggeman (VLD-VVD) - voorzitter

 • Margot Colpaert (SP)

 • Gino D'haene (SP)

 • Marion Kasse (SP)

 • Gilbert Zenner (ZOW)

 • Marleen Van den Abbeele (CVP)


Back Home Up Next  

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014