Gemeenteraad 28-11-2000

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Home Up Next                     22-10-2001      

 Deze zitting van de gemeenteraad ging door op
 
28 november 2000 met aanvang om 19.30 uur
in de bovenzaal van het gemeentehuis.

Voor meer informatie over de agendapunten kan u steeds terecht bij de CVP-gemeenteraadsleden:

MARTIN ACKE  Leegstraat 156A  9060 Zelzate  09-345 53 36
RONNIE COLPAERT  Roggestraat 4  9060 Zelzate  09-345 73 48
of stuur een berichtje naar
martin@acke.info


AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

  1. Mededelingen  

- De volgende gemeenteraad, de laatste van deze legislatuur, zal doorgaan op 19 of 20 december.

- De installatievergadering van de nieuw verkozen gemeenteraad (23 personen) zal plaatshebben tijdens een zitting op 1 januari 2001 om 11u00.

- Als gevolg daarvan zullen de verkiezingen van de OCMW-raad (9 personen) en de Zelzaatse politieraad (5 gemeenteraadsleden) doorgaan op een gemeenteraadszitting op 22 januari 2001, wettelijk zo voorzien op de derde maandag na de installatie van de gemeenteraad.

  2. Begrotingswijziging 2000

De originele begroting voor 2000 werd goedgekeurd op 1 maart. De toenmalige ramingen van uitgaven en ontvangsten worden bij deze begrotingswijziging aangepast aan de huidige stand van zaken.

- Voornaamste wijzigingen in de gewone ontvangsten en uitgaven van de gemeente:

meerontvangsten:

 • 2,2 miljoen belasting op afgifte van huisvuilzakken (stijging van 3 naar 5,2 miljoen)

 • 13,5 miljoen aanvullende belasting op de personenbelasting (belofte tot aanzuivering van de overheid)

 • 800.000 fr. bijdragen van Wachtebeke en Moerbeke voor de Zelzaatse brandweerdienst

 • 700.000 fr. overheidssubsidies voor sport en lichamelijke opvoeding

minontvangsten:

 • 6,5 miljoen huisvuilbelasting wegens uitstel DIFTAR-belasting (daling van 12 naar 5,5 miljoen)

 • 3 miljoen dividenden van de elektriciteitsintercommunale VEM (daling van 50 naar 47 miljoen)

 • 1,8 miljoen overheidssubsidies voor de milieuconvenant

meeruitgaven:

 • 700.000 fr.  in plaats van een geschatte ontvangst van 1 miljoen intresten (rekeningen  in het rood)

 • 2 miljoen aan bezoldigingen voor de brandweer

 • 2,9 miljoen toelagen aan het OCMW (stijging van 62,7 naar 65,5 miljoen - waarvan 1,7 miljoen te betalen
  intresten wegens rekeningen in het rood)

 • 400.000 fr. intresten voor afbetaling leningen rioleringswerken

 • 160.000 fr. onderzoekskosten voor asbestprobleem in de Rijkswachtlaan

minuitgaven:

 • 950.000 fr. aan bezoldigingen wegens in vervroegd in pensioen gaan van personeel

 • 600.000 fr aan bezoldigingen voor gesko onderhoud weginfrastructuur

 • 600.000 fr aan bezoldigingen voor gesko onderhoud parken en plantsoenen

 • 540.000 fr. aan bezoldigingen voor gesko containerpark

 • 540.000 fr. aan benodigdheden voor onderhoud wegen en waterlopen

 • 3 miljoen toelagen aan de vzw Zelzaatse Sportinstellingen voor beheer zwembad en sporthal
  (daling van 11 naar 8 miljoen)

resultaat:

Rekening houdend met het vorige dienstjaar verlagen de totale uitgaven met 440.000 fr. terwijl de totale ontvangsten stijgen met 8.500.000 fr. Globaal verhoogt het saldo dus met ongeveer 9 miljoen ten opzichte van de originele begroting, wat het geraamd algemeen begrotingsresultaat (de gemeentelijke spaarpot) op 16 miljoen brengt.

voornaamste commentaren CVP-fractie:

 • Deze positieve voorstelling van begroting vertrouwt hoofdzakelijk op de belofte van de Vlaamse Regering 
  om voor 31 januari 2001 de achterstallige aanvullende personenbelastingen aan te zuiveren. Dit is een
  éénmalige ontvangst. Daartegenover staan diverse structurele minontvangsten en meeruitgaven
  (VEM-dividend, OCMW-toelage, overheidssubsidie milieuconvenant,...).

 • Afgaande op de huidige verkoop van huisvuilzakken is 5,2 miljoen belasting te hoog gegrepen, men dient 
  rekening te houden met 1 miljoen minder ontvangst.

 • De gemeentekas is leeg. Door een tekort aan geldmiddelen gingen gemeente en OCMW in het rood op 
  hun bankrekeningen en betaalden hiervoor dit jaar 2,4 miljoen frank verwijlintresten. 

 • De gemeente bespaarde nog maar eens 2,7 miljoen op personeelskosten. Dit gaat ten koste van de 
  dienstverlening aan de burgers. Het is onaanvaardbbaar dat wordt gesnoeid op onderhoud wegen, 
  waterlopen en groenvoorzieningen.

 • De verlaging van de toelage aan de vzw Zelzaatse Sportinstellingen is volgens de CVP oogverblinding. 
  Het zwemmersaantal vertoont immers sedert de opening van het vernieuwde bad een dalende trend. 
  Om hieruit te geraken moet het beheer professioneler worden aangepakt.

- Voornaamste wijzigingen in de buitengewone ontvangsten en uitgaven van de gemeente (investeringen,...):

meeruitgaven:

 • 450.000 fr.  herstellingswerken wegdek in de Wastkade, Oostkade en aan Sint-Jan-Baptist

 • 500.000 fr. voor herstelling platte daken gemeenteschool in de Caluslaan

 • 780.000 fr. voor herstelling plat dak achterbouw bibliotheek

 • 575.000 fr. toelage aan de kerkfabriek voor de binnenwerken aan de Sint-Laurentiuskerk

 • 350.000 fr. voor aanleg urnenveld op het kerkhof

 • 100.000 fr. bijdrage aan een kunstwerk voor het ROM-project

minuitgaven:

 • 400.000 fr. toebehoren autopomp voor brandweer werd verrekend via een boeteclausule (te late levering)

meerontvangsten:

 • 9 miljoen van verkoop van de laatste twee stukken industriegrond in de Karnemelkpolder.

 • diverse leningen voor het financieren van de hierboven vermelde meeruitgaven.

resultaat:

Rekening houdend met het vorige dienstjaar blijven de totale uitgaven, niettegenstaande diverse verschuivingen, nagenoeg constant terwijl de totale ontvangsten stijgen met 11,8 miljoen. Globaal verhoogt het saldo dus met ongeveer 11,8 miljoen ten opzichte van de originele begroting, wat het geraamd algemeen begrotingsresultaat op 22,6 miljoen brengt.

voornaamste commentaren CVP-fractie:

 • De begroting voorziet  7 miljoen uitgaven en ontvangsten voor verbouwingswerken aan de brandweerkazerne. 
  Hiervan werd nagenoeg nog  geen frank besteed en dit zal ook dit jaar niet meer gebeuren. 

 • De industriegronden in de Karnemelkpolder zijn alle verkocht. De laatste twee stukken werden verkocht
  aan 1.800 frank per m2, dus veel duurder dan de traditionele instelprijs van 750 fr/m2. Dit geeft 5 miljoen
  meer opbrengst dan verwacht. De CVP-fractie vroeg of men hiermee afstapt van de politiek om goedkope 
  bedrijvengronden aan te bieden.

  3. Gefaseerde verbouwing brandweerkazerne - bestek in verband met gunning ontwerper

  4. Gemeentepolitie - kaderwijziging  

  5. Politiekantoor - rookdetectiesysteem  

  6. Politiekantoor - inbraakbeveiliging

  7. Politiekantoor - aankoop wapenkast

  8. Politiekantoor - telefooncentrale

  9. Aanvullend politiereglement  

Aangezien de Landstraat en de Omer De Bruyckerstraat vrij smal zijn, wordt regelmatig op de voetpaden geparkeerd. De voetpaden zijn hiervoor niet geschikt. In de Omer De Bruyckerstraat zijn er bovendien 80 auto's voor 52 woningen, zodat er permanent auto's op straat staan. Het risico dat veiligheidsvoertuigen niet doorkunnen is reëel. Om die reden wordt in beide straten afwisselend parkeren ingevoerd.  De CVP-fractie kan instemmen met deze maatregel, doch vraagt zich af of deze problemen niet gelden voor nagenoeg gans de gemeente.

10. OCMW - begrotingswijziging 2000

Een aanvullend tekort van bijna 3 miljoen voor het OCMW dient te worden aangezuiverd, waarvan 1,7 miljoen als gevolg van het betalen van nalatigheidsintresten op de bankrekeningen in het rood. De bijdrage van de gemeente voor delging van het OCMW-tekort stijgt daarvoor van 62.6 miljoen naar 65,5 miljoen.

Het excuus van de burgemeester dat dit vooral te wijten is aan de overheid die talmt met het doorstorten van gelden waarop gemeente en OCMW recht op hebben werd door de CVP van tafel geveegd. De gemeente leeft al jaren boven haar stand: de gemeentekas is leeg en er zijn onvoldoende liquide middelen om de noodzakelijke uitgaven te doen. Wat men ook beweert.

11. OCMW - begroting 2001

Is uitgesteld, officieel omdat de OCMW-raad ze nog niet heeft gestemd, volgens ons informatie wegens een te groot gat in de begroting. De OCMW-raad moet zijn huiswerk herdoen en de zaak komt terug ter bespreking in de gemeenteraad van 19 of 20 december.

12. Ontslag OCMW-raadslid 

Frederik Uyttendaele (VLD) neemt ontslag als OCMW-raadslid, aangezien wordt verwacht dat hij begin januari aantreedt als schepen. Beide mandaten zijn onverenigbaar. Eerste opvolger Raphaël Van De Walle verzaakt aan zijn mandaat zodat Uyttendaele wordt vervangen door zijn tweede opvolger René Buysse.

13. Gemeentelijk onderwijs - lestijdenpakket  

14. Gemeentebegroting - voorlopige twaalfden 

Wegens de gemeenteraadsverkiezingen is het logisch dat de begroting van volgend jaar door de nieuwe gemeenteraad zal worden gestemd. Er worden twee voorlopige twaalfden gestemd. De begroting 2001 moet dus voor eind februari worden goedgekeurd.

15. Vraag om snelheidsbeperking N49 (vraag van dhr. P. Tollenaere)  

Raadslid P. Tollenaere (SP) stelde voor een snelheidsbeperking in te voeren voor de N49 op het grondgebied van Zelzate. Personenwagens en in het bijzonder vrachtwagens zouden zich niet houden aan de verplichting telkens van 120 km/u te vertragen naar 90 km/u aan de lichten, met veel roodrijden en ongevallen als resultaat. Hij verwees hierbij naar een aantal ongevalsstatistieken.

De gemeenteraad heeft geen bevoegdheid om dit op te leggen op gewestwegen. Na een debat over de voor- en nadelen van dergelijke maatregel besloot de gemeenteraad een voorstel voor te bereiden om de overheid te vragen voor vrachtwagens een snelheidsbeperking tot 90 km/h en inhaalverbod op de piekuren in te voeren. Martin Acke wees er op dat dit voorstel op dit moment weinig zinvol is: er zullen ongetwijfeld tijdelijke strengere snelheidsbeperkingen komen met de nieuwe werken aan de N49 in het vooruitzicht (brug aan de Langelede, klaverblad Zelzate-West,...). Nadien volgen de werken aan Zelzate-Oost zodat binnen enkele jaren op de N49 geen verkeerslichten meer overblijven.

16. Afsprakennota bij het beleidscontract met CLB

17. Geschenk bij pensionering personeelslid  

18. Aankoop perceel grond 

De gemeentelijke kleuterschool in de Assenedesteenweg werd destijds voor een groot deel gebouwd op grond dat eigendom is van het OCMW van Gent. Reeds meer dan 14 jaar vraagt dat OCMW regularisatie door aankoop van deze 1.870 m2 door de gemeente Zelzate. Uiteindelijk gaat Zelzate over tot aankoop voor een bedrag van 900.000 fr + kosten.

19. Urneveld gemeentelijk kerkhof - bestek 

Er worden op het kerkhof in de omgeving van de columbaria 20 urnenkelders aangelegd, elk geschikt voor maximaal twee urnen. Kostprijs: 350.000 fr. De CVP-fractie merkte op dat de voorziene plaats voor deze kelders niet in overeenstemming was met het totaalplan van de 15 voorziene columbaria. De ligging zal worden aangepast.

Martin Acke vond dat de grote investeringsbereidheid van het college voor het kerkhof  (10 miljoen in de laatste 4 jaar) in schril contrast staat met de verwaarlozing van het onderhoud van wegen , voetpaden en groenzones in de gemeente. Hij  merkte ironisch op dat de talrijke werken van de voorbije jaren het kerkhof zodanig promoveerden tot "the place to be" in Zelzate, dat hij het verdacht begint te vinden. 

20. Wegen- en rioleringswerken Leegstraat (Noord) - principebesluit  

Het gaat hem over het stuk Leegstraat tussen de Zeestraat en de Sint-Stevenstraat. Het is niet de eerste keer dat dit dossier op de investeringslijst voorkomt.  Het moest al eerder wijken voor de riolering van de Wachtebekestraat (nooit uitgevoerd) en voor de volgend jaar geplande vernieuwing van de Burgemeester Jozef Chalmetlaan. De werken worden voorzien in de begroting van 2002. De voorontwerpstudie moet op 1 juli 2001 worden ingediend bij de VMM om te kunnen rekenen op subsidies.

In de rand van de discussie werd ook aandacht gevraagd voor de staat van de weg tussen de Zeestraat  en het "Boomdijksken" (zeer slechte staat wegdek) en voor de Oudenburgse Sluis. Bij deze laatste speelt de grens tussen Zelzate en Wachtebeke een belangrijke rol zodat overleg nodig is.

21.Grondvergunningen kerkhof  

22. Dadingsovereenkomst in verband met gippsstort NV Rhodia Chemie  

In het verleden wou de gemeente Zelzate het bedrijf Rhône-Poulenc een belasting opleggen op het gipsstort. Na een gerechtelijke procedure kwam er een minnelijke schikking in de vorm van een overeenkomst waarbij het bedrijf zich de voorbije 6 jaar engageerde om de gemeente jaarlijks 2,1 miljoen (geïndexeerd) te betalen.  Deze overeenkomst vervalt eind dit jaar en zal worden hernieuwd door het huidige Rhodia Chemie NV.

23. Burgemeester Joseph Chalmetlaan - verkaveling - zaak der wegen 

                                    wordt nog aangevuld

24. School Debbautshoek - bestek herstelling platte daken

25. Verkaveling Groenstraat (trekweg) - zaak der wegen

De firma NV Villabouw Francis Bostoen zal een stuk grond bouwrijp maken in de zone tussen de Trekweg langsheen het kanaal en de voormalige spoorwegbedding in de Groenstraat (zuidkant). Daartoe wordt aan de trekweg een doodlopende zijstraat met “pijpekop” aangelegd. Een wandelpad zal deze straat met de voormalige spoorwegbedding aan “den Travers” verbinden.  Men voorziet plaats voor 19 woningen. Een afspraak tussen verkavelaar en gemeentebestuur moeten de grondprijzen betaalbaar houden.

26. Inbreuken tegen de wetgeving door gebrek aan openbaarheid van het College van Burgemeester en Schepenen bij de behandeling van het bouwdossier voor de VEM-windturbine in Zelzate - bespreking 

VEM/IVEG diende op 26 mei 2000 bij de Vlaamse overheid een stedenbouwkundige aanvraag in voor bouw van een windturbine.  De gemachtigde ambtenaar van AROHM vroeg nadien aan het schepencollege van Zelzate hierover advies, na het vooraf organiseren van een openbaar onderzoek. Het college verzuimt niet alleen te reageren binnen de voorgestelde tijd, maar geeft uiteindelijk een gunstig advies zonder een openbaar onderzoek te organiseren. De motivatie is zeer summier: er wordt enkel verwezen naar de inplantingsrichtlijnen voor windturbines van de Vlaamse Regering. Dit advies kan nooit wettig zijn.

Pas na de vraag tot inzage van het stedenbouwkundig dossier door CVP-fractieleider Martin Acke schoot het college in actie. In paniek werd alsnog gestart met een openbaar onderzoek dat zou lopen van 22 november tot 23 december 2000.

De burgemeester bekende op de gemeenteraad fout, maar beweerde dat door het niet reageren van de Vlaamse overheid op deze nalatigheid de bouwvergunning toch zou goedgekeurd zijn. Reacties en bezwaren die binnekomen tijdens het zopas gestarte openbaar onderzoek zouden alsnog in rekening worden gebracht.

Het valt sterk te betwijfelen of de Vlaamse Regering haar eigen wetgeving op deze manier kan en zal verkrachten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Back Up Next  

27. Bouw van een windturbine door VEM - bespreking

                       

1. Het project:

De elektriciteitsmaatschappij VEM/IVEG wil volgend jaar in Zelzate een windturbine voor elektriciteitsproductie oprichten. De molen komt aan het kanaal Gent-Terneuzen, op de terreinen van baggeraar Jan De Nul in het uiterste noorden van Zelzate (zie zwart kruisje op bovenstaande kaart). De aanvraag vermeldt een vermogen van 600 kW tot 2MW. Men spreekt daarbij van een masthoogte van maximaal 90 meter en een rotordiameter van 80 m, dus een maximale hoogte van liefst 130 meter. Afhankelijk van het resultaat van de aanbesteding zal over het juiste type worden beslist. De bouw van dergelijke windturbine vereist naast een stedenbouwkundige vergunning ook een milieuvergunning klasse 2. Een milieueffectenrapport(MER) is enkel voor windturbineparken nodig en niet voor een individuele installatie.

De molen zal ongeveer 52 miljoen kosten, te financiëren door de intercommunale VEM/IVEG. Dit project speelt in op de verplichting van de energieleveranciers om tegen 2004 minimaal 3% hernieuwbare energie, zoals “groene” elektriciteit ,op te wekken. De liberalisering van de elektriciteitsmarkt is volop in ontwikkeling en de zuivere intercommunale VEM wil met dit project eveneens zijn eigen positie op de energiemarkt verstevigen.

  2. Argumenten pro voor de gemeente Zelzate:

- Financieel voordeel:

Een aanzienlijk deel van de inkomsten van de gemeente Zelzate bestaat uit dividenden van de intercommunale VEM (47 miljoen BEF in 2000). Hoe winstgevender dit bedrijf, des te meer inkomsten dat de gemeentekas hiervan in de toekomst kan verwachten.

- Milieuvriendelijke energie:

Elektriciteit uit windenergie is propere elektriciteit: men vermijdt daardoor onder andere de productie van broeikasgassen (vooral CO2) en andere afvalstoffen. 

- Goedkope energie:

Wind is een van de weinige eigen energiebronnen in Vlaanderen. Wind is daarenboven onuitputbaar en volledig gratis beschikbaar.

- Gedecentraliseerde elektriciteitsopwekking:

Windenergie kan gedecentraliseerd worden opgewekt, op plaatsen dichtbij de verbruikers. Daardoor blijven transport- en transformatieverliezen beperkt.

- Voldoen aan wettelijke vereisten:

Er wordt tegemoet gekomen aan een wettelijke norm die stelt dat tegen 2004 minimum 3% van de geproduceerde energie uit hernieuwbare moet bestaan. Niet nakomen van deze verplichting zou leiden tot boetes.

De CVP-fractie onderschrijft deze argumenten, doch is voorstander om deel te nemen aan het project "Westenwind" dat de bouw van 50 windturbines voorziet in de industriële omgeving van de Gentse Kanaalzone (zie webpage "Westenwind"). De geplande windmolen is immers veel te groot voor een kleine gemeente  zoals Zelzate die bovendien al sterk belast is op allerlei vlak. VEM-Zelzate (en dus het gemeentebestuur) participeert amper voor 3,5% in de investering van dit project zodat ook maar 3,5% van de winst te verwachten is. Daar tegenover staat dat de gemeente 100% de nadelen moet dragen.

3. Argumenten contra voor de gemeente Zelzate:

- Geluidshinder:

De geluidsvoorschriften van Vlarem zijn niet meer van toepassing op windturbines. Toch mag dit element niet onderschat worden. De afstand naar de dichtstbijzijnde bewoning is ongeveer 400 meter en volgens de aanvrager zou de lawaaiproductie op die afstand dermate laag zijn (ca 37 dB) dat ze volledig verloren gaat in het omgevingsgeluid van het nabijgelegen VfT.

In het dossier zit echter geen grondige geluidsstudie waaruit blijkt dat de door de aanvrager opgegeven normen zullen gehaald worden. Men baseert zich enkel op summiere gegevens van fabrikanten, die een verkoopsbelang hebben. 

CVP-fractieleider Martin Acke stelt dat geluid niet verloren gaat maar cumuleert met het bestaande achtergrondgeluid en merkt op dat die dichtste bewoning (Polderstraat en Havenlaan, maar ook Denderdreve en Poelstraat) nog op een behoorlijke afstand van de geluidsbron van VfT (600 à 800 m) afligt. Er zal dus wel degelijk door de windturbine een verhoging van de geluidsdruk zijn, zij het matig. De grootste geluidshinder is echter vooral te verwachten windafwaarts van de molen, dus naar Canisvliet toe. De effecten die dit geluid kan hebben op het dierenbestand van het natuurreservaat zijn niet te onderschatten (verontrusting broedvogels en pleisterende ganzen,...). 

Op ongeveer 400 meter ten zuidwesten van de turbine bevindt zich op Belgische grond een natuurgebied. Alhoewel de wet een minimale afstand van slechts 250 meter voorschrijft, valt ook hier enige verstoring te verwachten. 

- Visuele hinder:

De aanvrager stelt dat de turbine in de lijn staat van de destillatietorens van het chemisch bedrijf VfT en de kraan van DE NUL, zodat de horizon al vervuild is. Een slanke turbine is volgens hen wellicht attractiever dan beide voornoemde objecten. Via matte coatings wordt flikkering van de wieken in het zonlicht vermeden.

Dit argument wordt bestreden door Martin Acke aangezien de destillatietorens van VfT op een afstand van ongeveer 1 kilometer liggen en amper 60 meter hoog zijn. De kraan van DE NUL ligt vlak bij, maar is slechts 50 meter hoog, terwijl bij de windmolen een maximale hoogte van 130 m wordt vooropgesteld. Dit is dubbel zo hoog dan het puntje van de kerktoren van Zelzate (65 meter). Een windturbine van die omvang mag dan nog een mooie lijn hebben, nog  blijft het een enorme mastodont die vanop elke plaats in de gemeente zal zichtbaar zijn! 

Het roteren van de wieken trekt ook zonder flikkering permanent alle blikken naar zich toe, iets wat vooral vanuit de Nederlandse polder voor een zeer storend effect zal zorgen. Dit aspect staat haaks op een “rustige” natuurbeleving van het reservaat. Niet alleen onze noorderburen zullen dit nadeel ondervinden. Ook vele Zelzatenaren verblijven regelmatig in dit gebied en bezoeken Canisvliet of gaan vissen op de kreek. 

Door de grote hoogte is visuele afscherming met groen onmogelijk. Er is ondubbelzinnig sprake van een vermindering van de landschappelijke waarde. 

- Gevaar voor vogels:

De aanvrager verwijst naar een Nederlandse brochure ”Landelijk Bureau Windenergie” en een Duitse studie die zouden concluderen dat het gevaar van windmolens voor vogels overroepen is. De site rond Zelzate staat niet opgetekend als een vogeltrekgebied. In het dossier ontbreekt echter een studie van de biotopische aspecten, het gedragsaspect en het verstoringsaspect  voor de avifauna tengevolge van de turbine voor de gekozen locatie. 

Bij gebrek aan concrete studies blijft dit uiteraard een subjectieve beoordeling. Het is echter geweten dat vogels een bijzondere voorkeur hebben om zich langs waterwegen te verplaatsen. In de omgeving van het natuurreservaat Canisvliet bevinden zich veel vogels en de tellingen van waarnemingen wijzen op een stijgende lijn. De opstelling van de windturbine op een landtong in de directe nabijheid van en in lijn met het kanaal Gent-Terneuzen maakt de vrees voor aanvaringen gegrond. 

Volgens het Instituut voor Natuurbehoud bevindt zich in de directe omgeving geen Ramsargebied, Vogel- of Habitatrichtlijngebied, maar blijkt uit tellingen dat de Kanaalzone één van de belangrijkse watervogelgebieden van ons land is. Er wordt voor deze specifieke plaats zelfs aangeraden om de windturbine op meer dan 250 meter van het kanaal te plaatsen. 

- Aantasting van het bodemarchief:

Op de plaats waar de windmolen zal worden gebouwd bevinden zich in de grond historische overblijfselen van het voormalig Spaanse fort Sint-Antonius, gebouwd in de 80-jarige oorlog. Er zijn plannen om deze relicten een functie te geven in de uitbouw van het natuurreservaat Canisvliet. Door de 20 meter lange funderingspalen van de windmolen zullen deze overblijfselen onherroepelijk worden beschadigd. De landschapselementen Pierput/Reigerskil, landsdijk en Sint-Antoniusfort zijn landschapselementen die integraal deel uit maken van het op Nederlands grondgebied  gelegen staatsnatuurreservaat Canisvliet.  

 - Veiligheid:

In het dossier zijn geen veiligheidsmaatregelen t.o.v. de mens opgenomen. Dit aspect wordt niet eens besproken. De molen staat in een gebied voor kleine en middelgrote ondernemingen waar regelmatig mensen in de directe omgeving verblijven. Bij stormweer vormt dergelijke constructie een niet te onderschatten risico.

4. Ook uw mening is belangrijk:

Ben jij pro of contra de oprichting van deze windturbine op die plaats? Welke argumenten zien wij volgens u over het hoofd? Graag vernemen wij uw mening via een e-mail-berichtje naar                     martin@acke.info .

28. Persoonlijk uitnodigen van de gemeenteraadsleden bij het inrichten van openbare hoorzittingen

Naar aanleiding van de begane procedurefouten in het bouwdossier van de windturbine stelde Martin Acke de gemeenteraad voor om bij elke openbare hoorzitting de gemeenteraadsleden persoonlijk uit te nodigen. Nu moeten zij het immers vernemen via een reclameblad. Er werd positief ingegaan op dit verzoek. 

             II. GEHEIME ZITTING

  1. Gemeentelijk onderwijs - terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen 

  2. Brandweerpersoneel - aanwervingen / openstellingen  

  3. Machtiging rechtszaken

Back Home Up Next  

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014