25-03-2007
 

In deze tabel staan de verkiezingsbeloften en andere engagementen van de CD&V-oppositie van vorige legislatuur.
De basis hiervan werd gevormd door de het verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 "KIEZEN VOOR KWALITEIT" van de toenmalige CVP.

U kan hiermee beoordelen in hoeverre wij onze beloften aan de kiezer hebben waargemaakt. Als oppositiepartij is het moeilijker  om op het beleid te wegen dan wanneer een partij in de meerderheid zit. Toch blijkt dat veel van onze voorstellen uiteindelijk overgenomen werden door de meerderheid. Wie de pluimen op zijn hoed steekt speelt voor ons geen rol. Als de Zelzatenaar er maar wel bij is gevaren.

  • Een punt in het ROOD werd niet gerealiseerd.

  • Een maatregel die gedeeltelijk is uitgevoerd wordt in  ORANJE gemarkeerd.

  • Pas na volledige realisatie krijgt een belofte een GROEN kleurtje. 

  • Vage, vanzelfsprekende of reeds bestaande programmapunten of zaken die niet tot de bevoegdheid behoren of geen realisatie zijn van het Zelzaatse gemeentebestuur werden in GRIJS aangeduid. 

Martin Acke - fractieleider CD&V

 
Nr.Beloofde maatregelBeloofd opDoorCommentaarIn orde op
A. GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
A1. GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE
1gemeentelijke zitdag voor basisformaliteiten in Zelzate-West8-10-2000CD&V-progr.  
2assistentie van inwoners bij het invullen van administratieve formulieren8-10-2000CD&V-progr.  
3informatie en begeleiding van de inwoners bij de omschakeling naar de Euro8-10-2000CD&V-progr.  
4verhogen efficiëntie administratie door automatisering van arbeidsintensieve werkzaamheden8-10-2000CD&V-progr.  
5invoering van het elektronisch betalingsverkeer8-10-2000CD&V-progr.  
6degelijke opleiding van het administratief personeel, zowel inzake informatica als in dossierkennis8-10-2000CD&V-progr.  
7afschaffing van weinig of niet gebruikte gemeentelijke reglementen8-10-2000CD&V-progr.  
8coördinatie en vereenvoudiging van de overige reglementen8-10-2000CD&V-progr.  
A2. COMMUNICATIE
1beleidsverantwoordelijke en gespecialiseerde ambtenaar voor informatie- en communicatiebeleid8-10-2000CD&V-progr.Christine Coone is communicatieambtenaar. Doch dit beperkt zich grotendeels tot het bijhouden van de gemeentelijke website. 
2ombudsman en oprichting van een gemeentelijk klachtenmanagement8-10-2000CD&V-progr.  
3onthaalbeleid voor nieuwe inwoners en voor (potentieel) nieuwe middenstanders en nijveraars 8-10-2000CD&V-progr.  
4gemeentelijke internet-website met participatie-mogelijkheid voor de handelszaken en bedrijven8-10-2000CD&V-progr.website is er maar nog geen participatie-mogelijkheid voor handelszaken en bedrijven 
5gratis internetaansluiting via de gemeente voor elke geïnteresseerde Zelzatenaar8-10-2000CD&V-progr.  
6periodiek gemeentelijk informatieblad8-10-2000CD&V-progr.als alternatief zijn er om de twee weken publicaties in de reclamebladen 
7bewegwijzeringsplan voor de openbare gebouwen en bedrijven8-10-2000CD&V-progr.  
8informatie- en hoorzittingen voor elk belangrijk werk8-10-2000CD&V-progr.  
9oprichting van een seniorenraad8-10-2000CD&V-progr.  
A3. BRANDWEER
1degelijke maar betaalbare verbouwing van de brandweerkazerne8-10-2000CD&V-progr.er is een nieuwe uitrukhall opgericht 
2verkorting interventietijden voor Zelzate-West door verbetering van de communicatie tussen brandweer en ziekenwagen en Zelzate-brug8-10-2000CD&V-progr.  
3verkorting interventietijden voor Zelzate-West door automatisering van de brandweerpoort tussen de Verbroederingslaan en de tunnel8-10-2000CD&V-progr.  
4sensibilisering van sommige brandweerlui voor aanpassing van hun rijgedrag in de bebouwde kommen8-10-2000CD&V-progr.  
A4. POLITIE
1professionele begeleiding van de politiehervorming binnen de nieuwe interpolitiezone Zelzate-Wachtebeke-Moerbeke-Lochristi.8-10-2000CD&V-progr.  
2degelijke inrichting van het politiegebouw, afgestemd op een maximale dienstverlening naar de bevolking8-10-2000CD&V-progr.  
3strenge, ontradende aanpak van kleine criminaliteit8-10-2000CD&V-progr.Er zijn verhoogde inspanningen door de politie op dit vlak 
4meer toezicht in de schoolomgevingen tijdens de piekuren8-10-2000CD&V-progr.Te weinig  
5scherper toezicht op vandalisme en nachtlawaai (in het bijzonder in de omgeving van de Grote Markt)8-10-2000CD&V-progr.Er zijn verhoogde inspanningen door de politie op dit vlak. De politie werkt eind december 2004 aan een plan hieromtrent 
6voortzetting van preventieve verkeersacties met alternatieve straffen zoals “Fred Kadet”8-10-2000CD&V-progr.  
7extra toezicht op bromfietsers en scooters op de voetpaden8-10-2000CD&V-progr.Is toegezegd door de burgemeester op vraag van CD&V 
8betere uitbouw van de wijkpolitie door communicatie met de inwoners8-10-2000CD&V-progr.  
9meer patrouilles te voet of per fiets, ook in het buitengebied van de gemeente8-10-2000CD&V-progr.  
10gratis merken en registreren van fietsen om diefstal te voorkomen8-10-2000CD&V-progr.  
11netoverschrijdende initiatieven i.s.m. de scholen die de jeugd weerbaarder moet maken8-10-2000CD&V-progr.  
12 verlichtingspunten voorzien om het onveiligheidgevoel te verminderen (bijv. Krekelmuyter, trappen aan brug in de Tweede Gidsenlaan, fietspad spoorwegbedding naar Assenede,...)8-10-2000CD&V-progr.Beslissing voor Krekelmuyter-Zuid is genomen. Verlichting aan de trappen van de brug is na tussenkomst van CD&V destijds toegezegd, maar nog steeds niet gerealiseerd 
A5. HUISVUIL
1sociaal tarief voor de huisvuilbelasting voor bestaansminimumtrekkers en WIGW’s8-10-2000CD&V-progr.  
2bijzondere vermindering van de huisvuilbelasting voor huishoudens met kleine kinderen8-10-2000CD&V-progr.  
3bijzondere vermindering van de huisvuilbelasting voor bejaarden met incontinentieproblemen8-10-2000CD&V-progr.  
4ondersteunde maatregelen die het thuiscomposteren vergemakkelijken8-10-2000CD&V-progr.  
5wekelijks ophalen van het gft-afval in de zomerperiode8-10-2000CD&V-progr.  
6regeling van de huisvuilophaling voor bepaalde afgelegen wijken in Zelzate (vb. Het Kasteelken)8-10-2000CD&V-progr.  
7terugdringen van het eigen papierverbruik van de gemeentelijke administratie8-10-2000CD&V-progr.  
8controle en zware bestraffing voor aanvoer van afval van buiten de gemeente8-10-2000CD&V-progr.sedert de overname van de exploitatie van het containerpark door IDM is er een betere controle 
9aanbieden van niet-huishoudelijk recycleerbaar afval door bedrijven mogelijk mits eerlijke belasting8-10-2000CD&V-progr.  
A6. GEMEENTELIJKE TECHNISCHE DIENST
1ernstige doorlichting van de technische dienst8-10-2000CD&V-progr.  
2reorganisatie van de technische dienst met aanstelling van een bekwame leiding8-10-2000CD&V-progr.  
3uitbreiding van het technische personeel en organiseren van opleiding waar nodig8-10-2000CD&V-progr.  
4invoeren van een controlesysteem op de uitgevoerde werken van eigen personeel én van derden8-10-2000CD&V-progr.  
5opstellen van een periodiek onderhoudsplan van het gemeentelijk gereedschap en rollend materieel8-10-2000CD&V-progr.  
6opstellen van een periodiek controleplan van de gemeentelijke wegen, voetpaden, fietspaden, straatmeubilair, riolering, grachten,...8-10-2000CD&V-progr.  
7opstellen van een periodiek maai- en snoeiplan voor de gemeentelijke groenvoorzieningen en wegbermen8-10-2000CD&V-progr.  
A7. SOCIALE DIENSTVERLENING
1verfraaien binneninrichting Home Bloemenbos en De Kastanje8-10-2000CD&V-progr.  
2nieuw rust- en verzorgingstehuis indien een behoefte- en haalbaarheidsonderzoek positief uitvalt8-10-2000CD&V-progr.zorgstrategisch plan is goedgekeurd in februari 2005 - het is wachten op de goedkeuring van het ministerie 
3goedkope maaltijden in Home Bloemenbos en De Kastanje voor een aantal categorieën hulpbehoevenden8-10-2000CD&V-progr.  
4verbetering samenwerking van Home Bloemenbos en De Kastanje met de buitenwereld door bevordering contact tussen de generaties door bijv. knutselnamiddagen met leerlingen8-10-2000CD&V-progr.  
5verbetering samenwerking van Home Bloemenbos en De Kastanje met de buitenwereld door samenwerking met de diverse Zelzaatse verenigingen die zich richten op bejaarden en zieken8-10-2000CD&V-progr.  
6promoten van het vrijwilligerswerk binnen het OCMW8-10-2000CD&V-progr.  
7opmaak behoeftenplan en maximale uitbouw van thuiszorgdiensten zoals poetshulp, maaltijden aan huis, vervoerdienst, kort- en nachtverblijf, bejaarden- en ziekenbezoek, thuisverpleging,...8-10-2000CD&V-progr.  
8gemeentelijke premie voor mantelzorg (zorg voor bejaarden in eigen omgeving)8-10-2000CD&V-progr.  
9gemeentelijke subsidiëring van zieken- en ouderenverenigingen8-10-2000CD&V-progr.  
10oprichting van een lokale werkwinkel met medewerking van alle betrokken partijen 8-10-2000CD&V-progr.  
B. WONEN, WERK EN SCHOOL
B1. MILIEU
1aanleg van aardgasvoorziening waar er nog geen ligt8-10-2000CD&V-progr. Het grootste deel van Zelzate is voorzien 
2aanleg fietstunnel onder de N49 aanwenden om leidingwater door te trekken naar de geïsoleerde groep huizen in de Kasteelstraat8-10-2000CD&V-progr.  
3sanering van de diverse vervuilde grachten in de gemeente8-10-2000CD&V-progr.  
4kordaat aanpakken van sluikstorters8-10-2000CD&V-progr. Er worden nog te weinig overtreders aangepakt. 
B2. GROENVOORZIENINGEN
1bijkomende groenvoorzieningen in de gemeente waar mogelijk8-10-2000CD&V-progr.Onderhoud laat echter te wensen over 
2verfraaien omgeving Sint-Laurentiuskerk en gemeentehuis8-10-2000CD&V-progr.  
3toezicht op de verplichting tot afboording met groenscherm in onze bedrijvenzones8-10-2000CD&V-progr.  
4hondentoiletten in de diverse parken van Zelzate-Oost en -West8-10-2000CD&V-progr.  
5vervanging van onaangepaste laanbeplantingen en zieke bomen8-10-2000CD&V-progr.Schepencollege besliste om diverse laanbeplantingen niet meer te vernieuwen 
6opstellen periodiek onderhoudsplan voor gemeentelijke perken, plantsoenen en bloembakken8-10-2000CD&V-progr.Onvoldoende 
7regelmatige opkuis, herstelling en verzorging van de beplantingen van de Grote Markt8-10-2000CD&V-progr.Onvoldoende 
8betrekken van inwoners bij controle, begieten en onderhoud van groenvoorzieningen8-10-2000CD&V-progr.  
B3. RUIMTELIJKE ORDENING
1opvolging ruimtelijke ontwikkelingen inzake ombouw van de R4-Oost, R4-West en N498-10-2000CD&V-progr.  
2realisatie parallelweg langsheen de N49 om De Katte te ontlasten van doorgaand verkeer8-10-2000CD&V-progr.  
3zoeken naar een oplossing voor alternatieve ontsluiting van het industrieterrein Karnemelkpolder8-10-2000CD&V-progr.  
4alternatieve ontsluitingsweg ten zuiden van de N49 voor de betoncentrale Strukton-De Meyer en Sint-Jan-Baptist8-10-2000CD&V-progr.Betoncentrale is inmiddels gestopt met haar activiteiten. 
5ontsluitingsweg voor lokaal en fietsverkeer van Callemansputte langsheen slibput naar Klein-Rusland8-10-2000CD&V-progr.  
B4. VERKEERSVEILIGHEID
1actualiseren van het gemeentelijk verkeersplan8-10-2000CD&V-progr.  
2aanduiden van aanbevolen fietsroutes voor school- en werkverkeer en bevorderen van fietspooling8-10-2000CD&V-progr.  
3meer aangepaste fietsenstallingen om diefstal te voorkomen en de voetpaden vrij te houden8-10-2000CD&V-progr.  
4industriepark Rosteyne voor fietsers bereikbaar maken vanuit de Wachtebekestraat8-10-2000CD&V-progr.  
5fietsvriendelijker maken van de Grote Markt door omvorming van de bloemperkjes aan de oversteekplaatsen voor voetgangers tot kleinere verhoogde bloembakken en verwijderen van de paaltjes, zodat zowel fietsers als vrachtwagens minder worden gehinderd8-10-2000CD&V-progr.  
6degelijke fietspaden voorzien bij de renovatie van de Chalmetlaan8-10-2000CD&V-progr.  
7toepassing van fietssluizen aan een aantal lichten8-10-2000CD&V-progr.  
8veiliger maken van de schoolomgevingen (Patronagestraat, Kerkstraat, Leegstraat,...) met ondermeer omvorming naar zone 308-10-2000CD&V-progr.  
B5. OPENBAAR VERVOER
1directe en snelle verbinding met De Lijn tussen Zelzate en Gent tijdens de piekuren8-10-2000CD&V-progr.  
2de belbus van het Meetjesland die nu tot in Assenede komt tot in Zelzate brengen8-10-2000CD&V-progr.  
3gratis openbaar vervoer voor alle Zelzatenaren tussen haltes op Zelzaats grondgebied8-10-2000CD&V-progr.Burgemeester John Schenkels beloofde ee eigen alternatief maar dit is er nooit gekomen 
B6. HUISVESTING
1inventarisatie van leegstand en verwaarlozingsgraad van woongelegenheden8-10-2000CD&V-progr.  
2aanpak van leegstand en verkrotting in diverse straten (Lappersfort, Groenstraat, Havenlaan,...)8-10-2000CD&V-progr.  
3aanpak van leegstand van de woongelegenheden boven handelspanden (Grote Markt, Groenplein,...)8-10-2000CD&V-progr.  
4versnelde renovatie van de ongezonde en oudere woningen in OCMW-bezit8-10-2000CD&V-progr.  
5verwerving en renovatie van verkrotte woningen moet voorrang krijgen op het aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden8-10-2000CD&V-progr.  
6gemeentelijke klachtenbank voor de toestand van sociale huurwoningen8-10-2000CD&V-progr.  
7oprichting van een lokale woonwinkel8-10-2000CD&V-progr.  
B7. WEGEN
1inventarisatie van alle bestaande gebreken aan straten, fietspaden en voetpaden en opstellen van een prioriteitenplan voor herstelling, rekening houden met de financiële mogelijkheden8-10-2000CD&V-progr.Men zou hiermee bezig zijn - nog geen echte resultaten gezien 
2renovatie en/of herstel van volgende wegen en straten: Notelaarstraat, Sint-Sebastiaanstraat (deel tussen Tarwestraat en Leegstraat), Oostkade, Havenlaan, Lappersfort, Sint-Stevenstraat, Verbindingsstraat, Onteigeningsstraat, Leegstraat-Oost, weg naar Sidmar ter hoogte van Sint-Jan-Baptist, Suikerkaai aan Sint-Jan-Baptist,...8-10-2000CD&V-progr.Notelaarstraat, deel  Lappersfort, Leegstraat-Oost, deel Sint-Sebastiaanstraat,  en Sint-Stevenstraat zijn reeds uitgevoerd. Groenstraat, Verbindingsstraat en Havenlaan zijn in uitvoering. 
3dringende herstelling van riolering en wegdek in de Wachtebekestraat en Groenstraat8-10-2000CD&V-progr.Wachtebekestraat OK -  Groenstraat is bezig 
4aanpassing van slecht aangelegde ronde punten in de wijk Vogelzang8-10-2000CD&V-progr.  
5effenen en verharden van de gelijkgrondse bermen in diverse straten (Kasteelstraat, Assenedesteenweg, ...)8-10-2000CD&V-progr.  
6verkleinen en omvormen bloemperkjes in trottoirs Grote Markt naar bloembakken (zie ook rubriek verkeersveiligheid)8-10-2000CD&V-progr.  
7verfraaien van beide delen van de gemeente met een aantal kunstwerken8-10-2000CD&V-progr.  
8herinrichting van de Assenedesteenweg in De Katte tot een gezellige woonstraat na realisatie van de ondertussen reeds toegezegde parallelweg8-10-2000CD&V-progr.  
C. LANDBOUW
1geen verdere aansnijding van landbouwgronden en open ruimten8-10-2000CD&V-progr.Zal inderdaad moeilijker worden door statuut als buitengebied. Zal in deze legislatuur niet meer gebeuren. 
2vrijwaren van de woonuitbreidingsgebieden: voorrang aan renovatie van bestaande (verkrotte) bebouwing8-10-2000CD&V-progr.Zelzate heeft statuut van buitengebied gekregen waardoor het moeilijker wordt om de woonuitbreidingsgebieden aan te snijden - diverse initiatieven tot renovatie zijn lopende 
3maximale beperking van de grondinname indien de spoorweg Axel-Zelzate-Gent er dan toch zou komen8-10-2000CD&V-progr.  
4stoppen met lozen van rioolwater van het industriepark “Rostijne” in de open grachten naar de Akker8-10-2000CD&V-progr.  
5degelijk onderhouden en vakkundig ruimen van de gemeentelijke waterlopen8-10-2000CD&V-progr.  
6blijvende aandacht voor bestrijding van de muskusrat en de bruine rat8-10-2000CD&V-progr.  
D. WINKELEN EN HANDEL DRIJVEN
1ambtenaar voor middenstandszaken die goed op de hoogte is van de gemeentelijke vestigingsmogelijkheden, gemeentereglementering, vergunningenbeleid, ruimtelijke ordening, enz...8-10-2000CD&V-progr.  
2opmaak socio-economische studie die een duidelijk beeld geeft van de huidige situatie en de mogelijkheden van Zelzate op economisch vlak8-10-2000CD&V-progr.  
3socio-economisch beleid gericht op maximaal aanbod van diensten en producten in eigen gemeente8-10-2000CD&V-progr.  
4socio-economisch beleid gericht op maximale tewerkstelling in eigen gemeente: voorrang geven aan bedrijven met hoge tewerkstelling bij het invullen van (toekomstige) bedrijventerreinen8-10-2000CD&V-progr.  
5oprichting middenstandsraad met participatie van middenstandsverenigingen, buurtcomité’s, gemeentelijke adviesraden en -commissies,... 8-10-2000CD&V-progr.  
6geleidelijke dorpskernvernieuwing van een aantal kleinere commerciële centra: Groenstraat – De Katte – Debbautshoek,…8-10-2000CD&V-progr.  
7Groenplein aantrekkelijker maken door infrastructuurwerken, straatmeubilair, gezellige verlichting, groenvoorziening,...8-10-2000CD&V-progr.  
8uitbreiding van het aanbod aan handelszaken in Zelzate-West stimuleren8-10-2000CD&V-progr.  
9sociaal-culturele activiteiten promoten die Zelzate meer uitstraling moeten geven8-10-2000CD&V-progr.  
10werking wijkcomité’s op financieel en logistiek vlak bevorderen8-10-2000CD&V-progr.  
11afschaffing betalende parking tussen de Vredekaai en de Brughuizen8-10-2000CD&V-progr.  
12geen parkeermeters op de Grote Markt: parkeren moet gratis blijven in Zelzate8-10-2000CD&V-progr.  
13overleg met De Lijn voor verplaatsing bushalte aan Pierets De Colvenaerplein naar het administratief centrum aan de Post8-10-2000CD&V-progr.  
14afschaffing gemeentelijke belasting op het open blijven van drankgelegenheden na het verplicht sluitingsuur8-10-2000CD&V-progr.belasting is versoepeld vanaf 01-01-2004 - tot 03u00 dient geen belasting te worden betaald 
E. VRIJETIJDSBESTEDING
E1. BIBLIOTHEEK
1maximaal aanwenden van de bibliotheekfunctie door inrichting van een brede waaier van activiteiten zoals auteurslezingen, voorlees- en vertelsessies, tentoonstellingen, voordrachten, schrijfwedstrijden,...8-10-2000CD&V-progr.  
2gezelliger inrichting van de bibliotheek met mooie functionele boekenrekken, kleurige gordijnen, wandversieringen,...8-10-2000CD&V-progr.  
3inrichting van een gezellige lees- en speelhoek voor de kinderen8-10-2000CD&V-progr.  
4muziekinstallatie met zachte achtergrondmuziek8-10-2000CD&V-progr. mini-stereotoren werd aangekocht  15-02-2005
5uitbreiding van het boekenaanbod, vooral met recente werken8-10-2000CD&V-progr.  
6goedkoper maken van het interbibliothecair uitlenen van boeken8-10-2000CD&V-progr.  
7internetten in de bibliotheek moet goedkoper worden en er dienen printers te worden voorzien8-10-2000CD&V-progr.internetten is intussen gratis 
8inschakeling van vrijwilligerswerk aan de balie als aanvulling van de beroepskrachten8-10-2000CD&V-progr.  
E2. CULTUUR
1toekennen van een ruimer budget aan de gemeentelijke culturele raad en feestcommissie om culturele manifestaties aan te moedigen of opnieuw leven in te blazen8-10-2000CD&V-progr.  
2Carnaval en de organisatie van een cavalcade lijken in Assenede en Sas van Gent wel te lukken, dus moet dit ook in Zelzate terug mogelijk zijn8-10-2000CD&V-progr.  
3ondersteunen van de museumfunctie van de Brughuizen door regelmatige organisatie van foto-tentoonstellingen en dergelijke8-10-2000CD&V-progr.  
4overleg tussen de verschillende organen die evenementen inrichten (zie ook rubriek middenstand)8-10-2000CD&V-progr.  
5bouw van een polyvalent centrum waar tal van activiteiten kunnen plaatsvinden (allerlei optredens, podiumkunsten, muzikanten, tentoonstellingen, filmprojecties, feesten, vergaderingen,...) en waar ook de jeugd occasioneel kan fuiven en een eigen ruimte krijgt (zie ook rubriek jongeren) 8-10-2000CD&V-progr.Schepencollege heeft geopteerd om Parochiezaal Debbautshoek aan te kopen en in te richten als cultureel centrum. De inrichting is lopende. 
E3. SPORT
1installatie van een vakkundig management van de Eurohal8-10-2000CD&V-progr.vzw Zelzaatse Sportinstellingen wordt opgeheven - beheer komt onder rechtstreeks toezicht van de gemeenteraad 
2realisatie van een gemeentelijk sportcentrum met aangepast sanitair waar de meeste courante sporten kunnen worden beoefend8-10-2000CD&V-progr.  
3voorzieningen voor diverse openluchtsporten in de gemeentelijke parken (zie ook rubriek gemeentelijke speelterreinen)8-10-2000CD&V-progr.De plannen hiertoe wachten nog steeds op uitvoering - helaas worden hiervoor de terreinen van het voormalig openbaar zwembad gebruikt. 
4sportactiviteiten dienen in de Eurohal voorrang te hebben op andere organisaties8-10-2000CD&V-progr.  
5goedkopere toegangsprijzen voor het zwembad tijdens de vakantieperiodes8-10-2000CD&V-progr.  
6de kantine van de Eurohal moet open zijn tijdens de publieke openingsuren van het zwembad8-10-2000CD&V-progr.  
7opmaak van een gemeentelijk sportpromotieplan in gezamenlijk overleg tussen sportdienst en sportraad8-10-2000CD&V-progr.  
8betere communicatie i.v.m. geplande sportinitiatieven (zie ook rubriek communicatie)8-10-2000CD&V-progr.De communicatie blijft toch onvoldoende 
9occasioneel inrichten van sportinitiatieven zoals beach-volley en schaatspistes op de Grote Markt en op het Groenplein8-10-2000CD&V-progr.  
10verkeersontsluiting van de jachthaven via de Vredekaai teneinde parkeer- en verkeersoverlast in de Havenlaan te voorkomen8-10-2000CD&V-progr.  
E4. GEMEENTELIJKE SPEELTERREINEN
1betere benutting van de gemeentelijke parken en pleinen voor openluchtrecreatie en -sport zoals fit-o-meter, joggingpiste, minigolfterreintje, skate-baan,...8-10-2000CD&V-progr.  
2aanleg van bijkomende speelvoorzieningen in het park aan de Warande, het centraal park, speelpleintje Krekelmuyter,...8-10-2000CD&V-progr.  
3periodieke controle en onderhoudsbeurt van de Finse looppiste aan de Matexi-wijk8-10-2000CD&V-progr.  
4verbetering van het onderhoud van de speelterreinen: periodiek maaien van het gras en snoeien van de beplanting, onderhoud toestellen, ledigen van de vuilnisbakken,...8-10-2000CD&V-progr.  
5herstellen van de afsluitingen en beveiliging van de uitgangen van park en speelterreinen naar de openbare weg door dranghekken en kort snoeien van de beplanting8-10-2000CD&V-progr.Gebeurt niet structureel - niet alle speelterereinen zijn op dit vlak in orde 
6periodieke veiligheidscontroles op de speeltoestellen en de speelterreinen8-10-2000CD&V-progr.  
F. JONGEREN
1aanstelling van een jonge gemotiveerde persoon die parttime jeugdconsulent en parttime beheerder van het jeugdhuis wordt8-10-2000CD&V-progr.Jeugdconsulente levert prima werk - Het jeugdhuis is echter inmiddels gesloten door gebrek aan opvolging.  
2vereenvoudiging van de administratieve papierwinkel omtrent het jeugdwerkbeleidsplan8-10-2000CD&V-progr.  
3adviezen en voorstellen van de jeugdraad moeten au sérieux worden genomen, afwijking hiervan kan slechts mits degelijke argumenten8-10-2000CD&V-progr.  
4oprichting van een gestructureerd bestuur van het jeugdhuis in nauwe samenwerking met de jeugdraad8-10-2000CD&V-progr.  
5uitbouwen van wijkjeugdwerking en initiatieven naar de niet georganiseerde jeugd8-10-2000CD&V-progr.  
6bouw van een polyvalente zaal met annex jeugdhuis waar ruimte is voor ontspanning en om occasioneel te fuiven zonder al te veel burenhinder (zie ook rubriek cultuur)8-10-2000CD&V-progr.  
7voorzien van opleiding en uitrusting voor “fuifstewarts” die deze fuiven kunnen begeleiden8-10-2000CD&V-progr.  
8verdere uitbouw van de speelpleinwerking tijdens de vakanties in Zelzate-Oost en -West8-10-2000CD&V-progr.  

Klik hier om commentaar toe te voegen in het gastenboek

 

Back Up

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014